Opdrachtgevers wees niet bang voor Wet DBA !

Opdrachtgevers wees niet bang voor Wet DBA !

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) van kracht en daarmee is de VAR verdwenen. Het afschaffen van de VAR heeft tot onzekerheid bij opdrachtgevers geleid die daardoor minder opdrachten gunnen ZZP’ers. Men is huiverig geworden voor het inhuren van ZZP’ers. Volledig ten onrechte ! In deze HR outsourcing blog geven we u graag meer informatie.

Vrijwaring opdrachtgever via VAR

Met de juiste VAR was de opdrachtgever min of meer gevrijwaard van loonheffing op loonbelasting en sociale lasten. Het risico lag grotendeels bij de ZZP’er. De VAR is nu afgeschaft omdat deze veel te gemakkelijk te verkrijgen was en de belastingdienst soms achteraf van mening was dat er toch sprake was van een verkapt dienstverband.

Opdrachtgever nu óók aansprakelijk

Opdrachtgevers zijn nu dus niet meer ‘automatisch’ gevrijwaard van het risico op premie- en loonheffingen. Indien de belastingdienst vaststelt dat er eigenlijk sprake is van een verkapt dienstverband, dan is niet alleen de ZZP’er aansprakelijk, maar ook de opdrachtgever.

Minder opdrachten ZZP’ers

Veel opdrachtgevers durven nu niet meer met ZZP’ers te werken, omdat ze bang zijn voor naheffingen. Ook als je een modelovereenkomst hebt, ben je niet meer gevrijwaard voor de premies en sociale lasten. Dus worden er minder opdrachten aan ZZP’ers gegund.

Ten onrechte !

Het inhuren van ZZP’ers kan en mag nog steeds, zonder problemen. Wat dit betreft is de situatie niet veranderd. Als je écht een ZZP’er inhuurt voor een opdracht en het géén verkapt dienstverband betreft, is er niets aan de hand.

Je moet alleen voorkomen dat de situatie aangemerkt zou kúnnen worden als een verkapt dienstverband.

Hoe werkt dat dan?

In de volgende gevallen zal de belastingdienst de samenwerking met een ZZP’er níet aanmerken als verkapt dienstverband (en zal de opdrachtgever dus níet aangeslagen worden voor de premies en sociale lasten):

 • De ZZP’er opereert zelfstandig en er is géén sprake van werkgeversgezag (afstemming en aanwijzingen zijn overigens wel toegestaan)
 • Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkt
 • DE ZZP’er moet overduidelijk als zelfstandige werken en dus niet behandeld worden als werknemer.

LET OP: het is verstandig om de zaken vast te leggen in een modelovereenkomst én het is belangrijk om deze afspraken ook na te leven. Dan is er niks aan de hand !

HR outsourcing van Peoplez

Als je als opdrachtgever / werkgever advies wilt en een goede modelovereenkomst, bel dan gerust met onze adviseurs: 030 208 11 11. Voor HR outsourcing in Utrecht en de rest van Nederland.

Ziekteverzuim tijdens Olympische Spelen níet hoger !

Ziekteverzuim tijdens Olympische Spelen níet hoger !

Veel werkgevers zijn bang voor een hoger ziekteverzuim tijdens de komende Olympische Spelen. Immers, er zijn veel sportfanaten die alles van de OS willen zien en aangezien de Spelen dit jaar in Rio zijn (5 uur tijdverschil), zullen veel wedstrijden ’s nachts of zelfs midden op de dag plaatsvinden. Je zou dus verwachten dat de thermometer van de verzuimcijfers tijdens grote evenementen die op de TV gevolgd kunnen worden, in het rood schieten. Lees hier onze interim HR voorspelling.

Hoger ziekteverzuim

Dit zóu inderdaad kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim. Die angst is gegrond, aangezien het ziekteverzuim tijdens de Spelen in Peking (2008) 2 x zo hoog was dan normaal (16 ziekmeldingen op 1000 medewerkers, i.p.v. 8). Ook toen waren er veel wedstrijden ’s nachts en ’s morgens vroeg.

Lager ziekteverzuim

In 2012 was er echter, verrassenderwijs, een lager ziekteverzuim te melden (6 op 1000). Niet geheel toevallig waren de meeste wedstrijden op een voor Nederland gunstig tijdstip aangezien de Spelen in Londen waren. Daarnaast was het nog steeds crisis en in die periode daalde het reguliere ziekteverzuim ook heel erg sterk, mensen durfden zich niet ziek te melden vanwege angst voor ontslag.

Voorkomen ziekteverzuim tijdens de Olympische Spelen

Als werkgever moet je de impact en importantie van een groot sportevenement als de Olympische Spelen onderkennen. Het helpt als je je als werkgever flexibel opstelt door bijvoorbeeld medewerkers wat makkelijker vrij te geven of de werktijden wat aan te passen.

Verder is het in sommige gevallen wellicht heel goed –en leuk- om samen met collega’s naar een belangrijke wedstrijd te kijken. Dit kan de onderlinge sfeer erg ten goede komen en voorkomt een hoger ziekteverzuim !

Interim HR advies en ondersteuning

Wilt u meer informatie over ziekteverzuim of heeft u hulp nodig op het gebied van HR? Neem dan contact met ons op.

Wet Werk en Zekerheid werkt wel, niet, wel, niet…

Wet Werk en Zekerheid werkt wel, niet, wel, niet…

Berichtgeving verwarrend

De berichtgeving in de media is niet eensluidend. Sommige media berichten dat de WWZ een groot succes is, andere dat de WWZ niet werkt. Het is maar net welk medium je leest of waar je naar kijkt. De vakbonden en minister zijn uitermate positief, het MKB beklaagt zich. Wij geven u in deze HR interim blog graag ons inzicht.

Meer schikkingen, minder rechtszaken

Volgens FNV is het percentage schikkingen bij ontslag toegenomen van 65 procent naar 85 procent van het totaal aantal ontslagzaken. De gang naar de kantonrechter is afgenomen van 14 procent naar 9 procent en via het UWV van 21 procent naar 6 procent.

Meer vaste banen ?

Volgens het CBS is het aantal werknemers met een vast contract met 12.000 gestegen in het eerste kwartaal van 2016. Dit kan ook met de verbeterde economie te maken hebben, daarom wordt er verder onderzoek naar gedaan. Of dit een positief effect van de WWZ is, is dus nog onduidelijk.

Ontslag goedkoper, maar lastiger

Ontslag is voor werkgevers goedkoper geworden omdat er nu een transitievergoeding betaald dient te worden in plaats van een torenhoge ontslagvergoeding. Aan de andere kant is het ontslaan van medewerkers moeilijker dan ooit. Ontslagaanvragen worden massaal afgewezen door rechters omdat ze de –overigens wettelijk vastgelegde- vergoeding te laag vinden.

Vuistdik dossier vereist

Er zijn gronden voor ontslag waarbij het ontslag relatief gemakkelijk wordt toegekend, zoals bij structurele werkweigering, diefstal of bedreiging / intimidatie, het vervallen van de arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen etc. Dit moet je als werkgever dan wel kunnen aantonen.

In veel andere gevallen, zoals disfunctioneren, is ontslag een ingewikkeld en tijdrovend verhaal. Anders dan onder het vroegere systeem bestaat immers bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor de rechter geen mogelijkheid – behoudens ernstige verwijtbaarheid van de werkgever – om bij een gebrekkige ontslaggrond (lees: een gebrekkig dossier) toch te ontbinden en de werknemer daarvoor financieel te compenseren. Een vuistdik dossier is daarbij dus een vereiste.

Ook mogen werkgevers nog maar op één grond een aanvraag indienen, waar men vroeger een optelsom kon maken.

Lang traject

Een werknemer die niet goed functioneert moet alle kansen krijgen om zich te verbeteren. De werkgever dient allereerst het disfunctioneren te signaleren, dit aan te geven en uitgebreid te bespreken met werknemer. Vervolgens dient er een verbetertraject opgesteld te worden, waarbij de werknemer ruim de tijd moet krijgen om zich te verbeteren.

Indien dit niet lukt, is ontslag nog niet aan de orde, de werkgever dient een andere passende functie te vinden en ook hierbij de werknemer voldoende ruimte te geven om zich deze werkzaamheden eigen te maken.

MKB’er biedt minder vaste contracten

MKB ondernemers geven aan juist minder vaste contracten te geven, omdat de risico’s te groot zijn. Met name het moeten doorbetalen van de medewerker tijdens de eerste 2 jaar ziekteverzuim schrikt kleinere organisaties af.

Ook het feit dat het moeilijker is om van disfunctionerende werknemers af te komen maakt ondernemers voorzichtig. Daarnaast is de markt sterk aan snelle veranderingen onderhevig en wil men snel kunnen anticiperen door op- en af te schakelen qua bezetting. Dit gaat makkelijker met tijdelijk personeel of ingehuurde krachten.

Veel MKB’ers kiezen daarom voor de meest veilige weg, mede omdat ze niet precies weten welke mogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen van die opties zijn. In deze gevallen is het vragen van deskundig advies aan professionals raadzaam.

WWZ werkt wel, niet, wel, niet

Kortom, de Wet Werk en Zekerheid werkt wél volgens de vakbonden en het ministerie.
MKB organisaties vinden dat de wet níet werkt en hen te veel beperkt.

HR interim oplossingen

Kunt u wel hulp gebruiken op het gebied van HR? Peoplez biedt een oplossing! Wij leveren HR interim diensten en services. Neem contact met ons op voor meer informatie. Voor HR interim in Utrecht en de rest van Nederland.

Een goed beoordelingssysteem, hoe ziet dat er uit?

Een goed beoordelingssysteem, hoe ziet dat er uit?

beoordeling | HR interim blog

Goed functionerende medewerkers zijn een kritische succesfactor. Hoe beter uw medewerkers presteren, hoe beter uw organisatie presteert. Om te kunnen beoordelen hoe uw medewerkers functioneren, is een beoordelingssysteem het meest logische  HR instrument. Er zijn organisaties die vooral beoordelingsgesprekken houden met medewerkers die niet goed functioneren, maar beoordelen is altíjd belangrijk, ook bij goed functionerende medewerkers. Wij geven u graag tips in deze HR interim blog.

Beoordelingscyclus

Als u het goed wilt doen houdt u beoordelingsgesprekken binnen een gesprekkencyclus. Dit noemen we ook wel beoordelingscyclus. Zo’n cyclus duurt meestal een jaar en in die periode houdt u een doelstellingengesprek, functioneringsgesprek (en/of voortgangsgesprek) en beoordelingsgesprek.

In plaats van een doelstellingengesprek wordt er ook vaak voor een POP-gesprek gekozen. Een POP staat voor Persoonlijk Ontwikkelings Plan. In beide gevallen worden doelstellingen en ontwikkelbehoeften van de medewerker vastgesteld. Deze worden vervolgens vastgelegd in een plan van aanpak.

Verschil beoordeling en functioneren

Vaak worden beoordelingsgesprekken en functionerings/voorgangsgesprekken met elkaar verward en ook verkeerd gebruikt. Een functionerings/ voortgangsgesprek gaat over het functioneren, is bedoeld om waar nodig afspraken bij te stellen en is een twee richtingsgesprek. Bij een beoordeling beoordeelt de leidinggevende de medewerker.

Valkuilen Beoordelingen

Een beoordelingssysteem werkt alleen als deze structureel gevolgd wordt. Er mag geen stap overgeslagen worden. Dat is essentieel. Verder moet je er consequent in zijn: deze cyclus geldt voor iedereen. Er zijn meer aandachtspunten voor beoordelaars:

 • Focus niet alleen op de negatieve zaken en benoem ook de positieve dingen;
 • Zoek niet te veel naar gemiddeldes, dit is het moment om duidelijke keuzes te maken;
 • Beoordeel elke punt afzonderlijk. Soms heeft men de neiging om over alles negatief te zijn, omdat er één punt is waar men zich aan ergert. Andersom komt ook voor;
 • Vergelijk de medewerker niet met uzelf, u bent immers de manager;
 • Beoordeel de hele periode en laat recente gebeurtenissen niet de overhand nemen;
 • Maak duidelijke en meetbare afspraken (SMART) en leg ze duidelijk vast;
 • Kom altijd uw kant van de afspraken na binnen de termijn die afgesproken is;
 • Leg vast en archiveer alles !

Niemand is hetzelfde, maar wel gelijk

Het is van belang dat u consequent bent in de beoordelingscyclus én dat deze voor iedereen geldt. Echter, iedereen is anders en verschillende functies dient u verschillend te beoordelen, met andere criteria en dus andere beoordelingsformulieren. Een beoordeling op maat is essentieel.

Uitbesteden beoordelingscyclus

Een externe partij kan de beoordelingen niet voor u doen, aangezien de leidinggevende dagelijks met de medewerker werkt en de externe niet. Een medewerker moet altijd door de direct leidinggevende beoordeeld worden.

U kunt een externe, gespecialiseerde partij echter wél de beoordelingssystematiek voor u laten maken en u begeleiden  tijdens de beoordelingscyclus. Dat is in de meeste gevallen wel verstandig.

HR interim oplossingen

Kunt u onze HR interim diensten en producten wel gebruiken? Belt u dan 030 – 208 11 11, wij helpen u graag! Peoplez is een HR bureau gespecialiseerd in HR outsourcing. Wij bieden HR services en advies aan het MKB. We ontzorgen en ondersteunen op het gebied van HR.

Peoplez heeft speciaal voor MKB-bedrijven een HR scan ontwikkeld

Peoplez heeft speciaal voor MKB-bedrijven een HR scan ontwikkeld

Peoplez heeft speciaal voor MKB-bedrijven een HR scan ontwikkeld. De HR Scan is ontwikkeld in de vorm van een HR Thermometer, zodat u snel kunt zien of uw organisatie ‘verhoging’ heeft en op welke punten. Peoplez geeft HR advies MKB over diverse HR onderwerpen.

Snel inzicht in risico’s

De HR scan geeft u heel snel inzicht in de vraag of u nu risico’s loopt op het HR vlak en of u ondersteuning op HR gebied kunt gebruiken. Het invullen van de HR Thermometer is uiteraard geheel vrijblijvend en u krijgt daarmee –gratis- snel inzicht in eventuele knelpunten op HR en of u ‘verhoging’ heeft. Indien gewenst kunt u dan een vrijblijvend –en gratis-  gesprek aangaan met één van onze specialisten. Vul snel de HR Thermometer in om te zien hoe uw bedrijf ervoor staat op het gebied van HR.

HR advies MKB

Voor HR advies MKB in Utrecht en in de rest van Nederland neemt u contact op met HR bureau Peoplez. Wij geven u graag advies en beantwoorden graag uw vragen. Peoplez is een HR bureau gespecialiseerd in HR outsourcing. Wij bieden HR services en advies aan het MKB. We ontzorgen en ondersteunen op het gebied van HR. Peoplez is gevestigd in Utrecht maar levert HR services door geheel Nederland.

Krapte op arbeidsmarkt neemt toe

Krapte op arbeidsmarkt neemt toe

Ondanks de nog (te) hoge werkloosheid begint de arbeidsmarkt al weer krap te worden. Daar waar het 2, 3 jaar geleden bijna alleen de gespecialiseerde ICT’ers betrof, is nu langzaamaan de rest van de arbeidsmarkt aan de beurt.Wij vertellen er in deze HR services blog meer over.

Strijd om talent

‘The war on Talent’ is een bekende, moderne kreet die aangeeft dat hoog opgeleide professionals schaars worden en dat werkgevers moeten vechten om dit talent binnen te halen én te houden. Deze strijd geldt niet alleen meer voor hoogopgeleide ‘high potentials’, maar ook voor anderen op MBO+, HBO en WO niveau. Bij Pienk merken wij al langer dat ook commerciële en financiële kandidaten slechts kort op de arbeidsmarkt zijn. We zien nu tevens dat HR professionals en Management Assistenten steeds gewilder zijn en sneller een baan vinden. Dit is een groep waarvoor het 2 jaar geleden nog erg moeilijk was om snel weer een nieuwe uitdaging te vinden.

Hoe haal je ze binnen en hóu je ze binnen?

Medewerkers vinden een aantal zaken belangrijk: de organisatie, de inhoud van het werk, de collega’s, ontwikkelingsmogelijkheden, privé-werk balans, flexibiliteit en natuurlijk overige arbeidsvoorwaarden.

De volgorde van de zaken is willekeurig gekozen, voor de een is het een belangrijker, voor de ander weer andere zaken. Als werkgever is het belangrijk om te achterhalen wat de medewerker die jij zoekt belangrijk vindt. Vervolgens dien je je imago en inhoudelijke aanbod daarop af te stemmen.

Employer Branding

Het wordt steeds belangrijker om je als werkgever op de juiste wijze te profileren. Het imago van de organisatie moet positief zijn. Mensen moeten bij je wíllen werken! Om dat te bereiken is een samenwerking tussen HR en marketing essentieel.

Ambassadeurs

Zorg als werkgever ook voor ambassadeurs: mensen die jouw bedrijf promoten. Het gemakkelijkst is om dat via de huidige werknemers te doen. Het mooist is als de medewerkers op feesten en partijen hun organisatie aanbevelen, met trots en passie vertellen over hun werk. Dat blijkt ook de meest effectieve methode om aan nieuwe werknemers te komen én dit levert aantoonbaar betere nieuwe werknemers op.

Employee Value Proposition

Welke propositie moet je doen om nieuwe medewerkers binnenboord te halen en huidige werknemers te behouden? Dit kun je doen door een op maat gemaakte propositie te doen. De één wil graag flexibele werktijden, de ander vindt opleidings- en carrièremogelijkheden het belangrijkst en weer een ander wil gewoon veel salaris en een mooie auto. Zorg daarbij wel voor een corporate identity. Belangrijk is om, ook op de propositie onderscheidend te zijn, ánders dan andere werkgevers én aantrekkelijk voor die werknemers die je graag wilt behouden of binnen wilt halen. Dus, beste werkgevers, de ‘war on talent is on’, dus doe je best om mensen die het verschil kunnen maken binnen te halen en te hóuden. Dat doe je door zelf, als werkgever het verschil te maken!

HR services van Peoplez

Peoplez is een HR bureau gespecialiseerd in HR outsourcing. Wij bieden HR services en advies aan het MKB. We ontzorgen en ondersteunen op het gebied van HR. Kunt u onze hulp wel gebruiken? Neem dan contact met ons op.

HR in publieke sector wil flexibele schil van 30%

HR in publieke sector wil flexibele schil van 30%

De HR in publieke sector wilt een flexibele schil van 30%. Volgens HRM’ers organisaties in de publieke sector blijkt dit de beste verhouding om een sterke, flexibele organisatie neer te zetten. Bij deze verhouding bestaat er een stevige vaste kern, maar is de organisatie flexibel genoeg om in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat blijkt uit een publicatie van HRM adviesbureau Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo. Wij geven u in deze Interim HR blog meer informatie.

HR verwacht groei van flexibele schil

Momenteel hebben de ondervraagde HRM’ers gemiddeld 80 procent van hun werknemers in vaste dienst en huren zij voor de overige 20 procent flexibel personeel in. De organisaties verwachten dat hun flexibele schil de komende jaren nog wel zal groeien.

Tijdelijk contract in vaste dienst populairste flexvorm

De meest voorkomende vorm van flexibel werk is in dienst zijn bij de werkgever op een flexibel contract. Gemiddeld wordt tweederde van de flexibele schil ingevuld door deze medewerkers. Daarna volgen het inhuren van medewerkers via een oproepcontract in eigen dienst, detacheren en het inhuren van zzp’ers, waar in percentages nauwelijks verschil zit.

Interim HR van Peoplez

Heeft u hier vragen over? Of heeft u interesse in de Interim HR oplossingen van Peoplez? Neem dan contact met ons op. Peoplez is een HR bureau gespecialiseerd in HR outsourcing. Wij bieden HR services en advies aan het MKB. We ontzorgen en ondersteunen op het gebied van HR.

Peoplez heeft speciaal voor MKB-bedrijven een scan

Peoplez heeft speciaal voor MKB-bedrijven een scan

Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years Read more »