Aandachtspunten HR per januari 2018 !

Aandachtspunten HR per januari 2018 !

Aandachtspunten HR 2018
Hieronder wordt u geïnformeerd over de aandachtspunten op HR / veranderingen op HR per januari 2018

Algemeen

De werkloosheid blijft dalen, dus krapte neemt toe, het wordt steeds moeilijker om goede mensen te vinden. Wat kunt u doen:

 • Allereerst goed werkgever zijn en uw mensen geven wat ze nodig hebben, zodat ze blijven en niet elders gaan werken
 • Employer Branding: zorg dat er positief over uw organisatie gesproken wordt. Dit doet u door een open en positieve communicatie, maar vooral ook door goed te zijn voor uw medewerkers
 • Als u in gesprek bent met nieuw personeel aarzel dan niet te lang, anders kiezen ze voor een ander

ZZP / Wet DBA

Vooralsnog zijn er geen wijziging t.o.v. 2017. Er komt waarschijnlijk wel een minimumtarief voor ZZP’ers (waarschijnlijk tussen 15,- en 18,-) en modelovereenkomsten worden waarschijnlijk vervangen door een opdrachtgeversverklaring.

Nieuwe lonen per 1-1-18

 • Verhoging minimumloon jeugdloon
  Het wettelijk minimumjeugdloon gaat sinds 1 juli 2017 in stappen omhoog. Nu hebben werknemers vanaf 22 jaar al recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ook voor werknemers tussen 18 en 21 jaar gaat het loon omhoog.

Twee jaar later, vanaf 1 juli 2019, krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.
Let op: per 1 januari gelden nieuwe minimumlonen.

 • Tegemoetkoming werkgevers met jeugd-LIV
  Om bedrijven te stimuleren meer jongeren aan te nemen, kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2018een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar: het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel).

De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Voor werknemers van 22 jaar kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen via het LIV.

 • Premiekorting wordt loonkostenvoordeel
  Vanaf 1 januari 2018verdwijnen voor werkgevers de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. In plaats daarvan komen vanaf 2018 loonkostenvoordelen (LKV’s).

LKV’s gelden voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap. Het maximumvoordeel is €6.000 per jaar. De nieuwe systematiek is eenvoudiger, robuuster en fraudebestendiger en lost de verzilveringsproblematiek voor met name kleine bedrijven op.

De uitbetaling van LKV’s (en het minimumjeugdloonvoordeel) over 2018 gebeurt in 2019. Verder komt het lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2018 voor het eerst tot uitbetaling.

 • Minimumloon voor overwerk
  Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantiebijslag over zijn overwerkloon. Concreet betekent dit dat ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk verricht vóór 1 januari 2018.
  HR aandachtspunten 2018

Nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, van kracht. In de Arbowet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. Er zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.

DE WIJZIGINGEN IN DE ARBOWET PER 1 JULI 2017 IN HET KORT:

 • De medewerker moet toegang hebben tot de bedrijfsarts via een open spreekuur
 • De bedrijfsarts moet elke werkplek  kunnen bezoeken
 • De bedrijfsarts moet een duidelijk omschreven klachtenprocedure hebben
 • Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
 • De afspraken over de arbodienstverlening moeten worden opgenomen in basiscontract arbodienstverlening
 • De sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW worden uitgebreid
 • De OR (ondernemingsraad) en en/of de PVT (personeelsvertegenwoordiging) moeten betrokken worden bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker.

Bovenstaande zaken dient u te hebben geregeld in een basiscontract met een Arbodienstverlener.

WAT MOET U DOEN IN VERBAND MET DE NIEUWE ARBOWET?

 1. Check het basiscontract met uw arbodienst en pas dit aan als het niet voldoet aan de nieuwe eisen. U hebt hiervoor tot 1 juli 2018 de tijd, maar wij adviseren om dit zo snel mogelijk te doen. Moet er een nieuw contract komen? Zorg dan dat dit direct aan de nieuwe minimaal verplichte voorwaarden voldoet.
 2. Overleg met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging) en maak aanvullende afspraken. Zet het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda.
 3. Communiceer het nieuwe arbobeleid en stel de werknemers op de hoogte van de mogelijkheid van een second opinion en een open spreekuur. Bespreek alle wijzigingen met de werknemers.
 4. Creëer een ruimte waar de bedrijfsarts terecht kan. De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken. Als de bedrijfsarts het nodig vindt om de werkvloer te bezoeken, moet het mogelijk zijn.
 5. Richt de klachtenregeling in en communiceer dit met de werknemers. De werkgever en de werknemers kunnen, als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenregeling.  Informeer uw medewerkers hierover.

Privacywetgeving

De Wet gaat in op 25 mei 2018 en het is een  EU wet. Er zijn andere artikelen die specifiek op de Privacywet ingaan, om die reden houden we het hier kort. Onderneem er wél actie op!

Kabinetsplannen (Is allemaal nog niet zeker)

 • Werkgevers moeten een werknemer na drie jaar vast in dienst te nemen, nu is dat nog twee jaar. Dit betekent dat de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid wordt teruggedraaid.
 • Werkgevers kunnen werknemers aan wie zij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer aanbieden een maximale proeftijd van drie maanden bedingen.
 • Als een werkgever bij de aanstelling een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, kan er een maximale proeftijd van vijf maanden gelden.
 • Transitievergoeding zal waarschijnlijk ingaan bij start dienstverband (i.p.v. na 2 jaar) en zal lager gaan uitvallen.
 • Er komt een minimumtarief voor ZZP’ers (waarschijnlijk tussen 15,- en 18,-) en modelovereenkomsten worden vervangen door een opdrachtgeversverklaring.
 • Kleine werkgevers tot 25 werknemers moeten langdurige zieke werknemers 1 jaar in plaats van 2 jaar doorbetalen. Om dit te financieren, zullen kleine werkgevers meebetalen aan een verzekering. Het inkomen van een langdurig zieke werknemer blijft dus ongewijzigd.
  De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV.
 • Het vaderschapsverlof wordt vanaf 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het volledige loon door.  Daar bovenop krijgen partners vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner vrij nemen voor 70 procent van zijn of haar loon. Het langere vaderschapsverlof van vijf dagen gaat in op 1 januari 2019. De vijf weken aanvullend verlof komen er vanaf 1 juli 2020 bij.

Wilt u meer weten over de aandachtspunten / veranderingen op HR gebied per januari 2018?

Bel dan gerust met 030 – 208 1111