7 Vragen en Antwoorden over thuiswerken & coronavaccinatie

7 Vragen en Antwoorden over thuiswerken & coronavaccinatie

De meest gestelde vragen bij HR gaan momenteel over thuiswerken en de coronavaccinatie.
corona vragen en antwoorden
Dinsdag 2 november komt de regering met een nieuwe persconferentie en komen er waarschijnlijk nieuwe maatregelen. Hieronder staan 7 Q&A’s over dit onderwerp. Lees hier hoe het zit!

 1. Een werknemer wil zich niet laten vaccineren, krijgt corona en wordt ziek. Wat geldt hiervoor?

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever in beginsel het loon doorbetalen, ongeacht de aard van de ziekte. Het is niet toegestaan om het loon in te houden als een werknemer besmet is met corona en zich ziekmeldt.

Dat geldt ook als de werknemer er bewust voor heeft gekozen om zich niet te laten inenten tegen corona. Als ziekte veroorzaakt is door opzettelijk handelen van de werknemer, mag de werkgever het loon wél inhouden.

Hier is echter niet snel sprake van. Zelfs als ziekteverzuim het gevolg is van een verslaving of een ongeluk bij het uitoefenen van een gevaarlijke sport, oordelen rechters meestal dat er geen sprake is geweest van opzet om ziek te worden. Dit zal bij een coronabesmetting waarschijnlijk niet anders zijn.

 1. Mag je stimuleren dat werknemers zich laten vaccineren?

Als werkgever kun je werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Je kunt werknemers alleen vragen om zich te laten vaccineren, in verband met de veiligheid op de werkvloer.

Een werknemer hoeft geen antwoord te geven op dit verzoek. Het is niet verboden om vaccinatie te stimuleren, maar meer kun je niet doen. Je kunt het vaccineren wel faciliteren door bijv. vaccinatieafspraken toe te staan onder werktijd. Er zijn zelfs werkgevers die een bonus/ vergoeding geven bij vaccinatie.

 1. Hoe ga je om met werknemers die niet naar kantoor willen komen, omdat ze zich niet veilig voelen onder niet gevaccineerde collega’s?

Uitgangspunt is dat de werkgever bepaalt – binnen de grenzen van de redelijkheid – hoe en waar gewerkt wordt. De werkgever bepaalt in principe dus ook of thuis of op kantoor gewerkt moet worden, maar als de werknemer een hele goede reden heeft om ofwel thuis ofwel op kantoor te werken, dan moet de werkgever dat wel serieus in overweging nemen. En als de reden goed genoeg is, dan moet de werkgever ook moeite doen om de werknemer tegemoet te komen. Een werkgever is altijd verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek.

 1. Mag je een verzoek tot thuiswerken afwijzen?

Ja, je mag een verzoek tot thuiswerken afwijzen. Doe dit schriftelijk en leg uit waarom je het verzoek afwijst. Je hoeft daar geen zwaarwichtig bedrijfsbelang voor te hebben.

 1. Is de werkgever verplicht een thuiswerkvergoeding te betalen?

Werknemers hebben geen recht op een extra vergoeding voor thuiswerken. Het mag wel. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding geven voor gebruik van gas, water en licht en koffie of thee. Vanaf januari 2022 kan een werkgever maximaal € 2 per thuiswerkdag netto aan een werknemer vergoeden. Indien de werkgever meer wil vergoeden, dan gaat dit ten koste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR).

 1. Is het invoeren van een thuiswerkbeleid voldoende? Of moet je met elke werknemer een thuiswerkovereenkomst sluiten?

Een thuiswerkregeling is een algemene regeling, die je toevoegt aan het personeelshandboek. In de thuiswerkregeling neem je op wanneer werknemers thuis mogen werken en welke algemene regels gelden. In een thuiswerkovereenkomst leg je de individuele afspraken met de werknemer weer, bijvoorbeeld op welke dagen iemand thuiswerkt en hoe het contact met de leidinggevende verloopt.

Een thuiswerkovereenkomst moet worden ondertekend door beide partijen. Werknemer en werkgever moeten deze afspraken nakomen. Ons advies is om zowel een thuiswerkregeling op te stellen, als thuiswerkovereenkomsten te sluiten met werknemers die structureel thuiswerken.

 1. Mag je voorwaarden stellen aan thuiswerken? Bijv.: geen kinderen thuis op de thuiswerkdag?

Als het thuishouden van de kinderen ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit, kun je het gesprek hierover aangaan met de werknemer en kijken welke oplossing mogelijk is. Je kunt een werknemer niet verplichten om opvang te regelen, maar je kunt wel vragen of een werknemer bij verminderde productiviteit weer naar kantoor komt. Je moet de verminderde productiviteit wel ergens op staven. Het is daarom raadzaam om dit in goed overleg met de werknemer op te lossen.

Als u vragen heeft, een advies op maat wilt, of een voorbeeld van een thuiswerkregeling of thuiswerkovereenkomst, dan zijn we u graag van dienst.

Bel gerust naar 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

of ga naar onze HR Servicedesk

Reorganisatie en ontslag na Corona MKB

Reorganisatie en ontslag na Corona MKB

Reorganisatie en ontslag na Corona is iets waar het MKB zich ook zorgen over maakt.

De Coronacrisis raakt ons allemaal en zeker ook het MKB. Vragen als ‘Hoe behoud ik mijn business, mijn omzet, mijn klanten?’ of ‘Is de markt definitief verandert en wat betekent dit voor mijn business of bedrijf?’

NOW regeling

Het kabinet komt werkgevers, ook MKB, tegemoet met de NOW regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden voorwaarden:

De eerste voorwaarde is dat de organisatie een omzetverlies van minimaal 20% moeten hebben.  De berekening voor NOW 1.0 is net wat anders dan bij NOW 2.0. Op het internet is daarover voldoende te vinden, maar als u praktische hulp nog heeft bij de berekening of de aanvraag, kunt u ons gewoon even bellen (030 208 1111).

De tweede voorwaarde is dat bedrijven gedurende de periode waarvan een tegemoetkoming wordt ontvangen het reguliere salaris aan hun werknemers moeten blijven doorbetalen en geen ontslagaanvraag mogen doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Ontslag wegens bedrijfseconomische reden tijdens de NOW-regeling

Wanneer ontslag van één of meerdere werknemer toch noodzakelijk is, dan wordt de ontvangen NOW subsidie verminderd en moet er een deel terugbetaald worden. Populair gezegd zit er dus een boete op ontslag. Overigens moet je als ondernemer ook een flink deel terugbetalen indien de loonsom lager wordt door natuurlijk verloop of het niet verlengen van aflopende contracten. Veel ondernemers weten dit niet.

Voor meer info, bel ons gerust.

Toch reorganiseren en medewerkers ontslaan

In de situatie dat je toch gaat reorganiseren en medewerkers moeten worden ontslagen kun je met individuele medewerkers een vaststellingsovereenkomst aangaan óf ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV.

Bij een aantal onder de 20 medewerkers kun je beide routes kiezen, indien er sprake is van ontslag van 20 medewerkers of meer dan ben je verplicht om dit voornemen eerst schriftelijk te melden aan de vakbond en aan het UWV op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Wachtperiode

Na de aanmelding bij de vakbond en het UWV treedt er vervolgens een wachtperiode van één maand in (ook als de groep kleiner is dan 20 medewerkers waar ontslag voor wordt aangevraagd). In deze wachtmaand moet de werkgever overleg plegen met de belanghebbende vakbond om na te gaan of eventueel ontslagen kunnen worden voorkomen en om – indien vereist – een sociaal plan op te stellen. Pas als die maand voorbij is, gaat de procedure bij het UWV van start en worden de aanvragen voor ontslagvergunningen volgens de normale procedure afgehandeld.

Bovenstaande kán een reden zijn om te proberen met individuele medewerkers tot een akkoord (en dus een vaststellingsovereenkomst, kortweg VSO) te komen.  Overigens heb je voor reorganisatie of ontslag (wel of niet i.v.m. Corona) niet per se een jurist nodig. Veel ondernemers denken dat, maar een goed HR bureau kan je hiermee ook heel goed helpen én een stuk goedkoper.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Indien werkgever en werknemer samen tot beëindiging van de overeenkomst komen, dan worden de afspraken daaromtrent vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, kortweg een VSO. In de VSO staan afspraken over de einddatum (hou rekening met de opzegtermijn), de transitievergoeding en eventueel ontslagvergoeding, het vrijstellen van werkzaamheden, een geheimhoudingsbeding en eventueel concurrentie- of relatiebeding, etc. Ook hiervoor geldt: een HR bureau kan je prima van een juridisch getoetste VSO voorzien (tegen veel lagere kosten).

Ontslag via UWV

Als de medewerkers niet willen meewerken aan een VSO, dan zal je als werkgever naar het UWV moeten gaan om een ontslagvergunning aan te vragen. Er is dus sowieso een meldingsplicht bij een ontslagaanvraag van 20 medewerkers of meer.

Wanneer zich één van de volgende omstandigheden zich voordoen kan een werkgever een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV indienen:

 • slecht of slechter wordende financiële situatie van het bedrijf
 • werkvermindering
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering en outsourcing
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 • een bedrijfsverhuizing
 • vervallen van loonkostensubsidie

In de uitvoeringsregels van het UWV staan per bedrijfseconomische reden een aantal voorwaarden waar de werkgever aan moet voldoen, maar voor alle redenen geldt in elk geval dat aannemelijk gemaakt moet worden dat:

 • er structureel over een periode van ten minste 26 weken arbeidsplaatsen vervallen door (volledige) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • de juiste volgorde voor ontslag is toegepast (afspiegelingsbeginsel);
 • er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. De redelijke herplaatsingstermijn gaat overigens lopen vanaf het moment dat UWV toestemming geeft voor ontslag en is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer(s).

Overige aandachtspunten bij reorganisatie en ontslag na Corona MKB

 • De werkgever is -op grond van Wet op de ondernemingsraden- verplicht om eerst advies te vragen aan de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging;
 • De werkgever dient de bedrijfseconomische noodzaak tot ontslag te onderbouwen. Er dient met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses aannemelijk te worden gemaakt dat er een noodzaak is tot reorganiseren;
 • De werkgever dient aan de hand van het personeelsoverzicht aannemelijk te maken dat hij de juiste volgorde voor ontslag toepast. De werkgever kan niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Dit wordt op basis van het afspiegelingsbeginsel Afspiegelen is verplicht;
 • De werkgever moet voorts aannemelijk maken dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemers binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf.

Conclusie

In een corona-reorganisatie zit veel voorbereidingstijd én een volledig stappenplan. Neem de juiste stap op het juiste moment en sla geen stappen over.

Begin daarom op tijd, stel een tijdpad vast, verzamel de juiste gegevens en overleg met betrokkenen (aandeelhouders, adviseurs, ondernemingsraad en/of de vakbond). Houd ook rekening met transitievergoedingen!

Heb je als MKB ondernemer vragen en/of opmerkingen of heb je gewoon hulp nodig bij de reorganisatie na Corona? Neem dan gerust contact met ons op. Zoals eerder vastgesteld is een jurist veelal niet nodig. Wij helpen u graag verder.

030 208 1111                                                                                                                    info@peoplez.nl