Reorganisatie en ontslag na Corona MKB

Reorganisatie en ontslag na Corona MKB

Reorganisatie en ontslag na Corona is iets waar het MKB zich ook zorgen over maakt.

De Coronacrisis raakt ons allemaal en zeker ook het MKB. Vragen als ‘Hoe behoud ik mijn business, mijn omzet, mijn klanten?’ of ‘Is de markt definitief verandert en wat betekent dit voor mijn business of bedrijf?’

NOW regeling

Het kabinet komt werkgevers, ook MKB, tegemoet met de NOW regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden voorwaarden:

De eerste voorwaarde is dat de organisatie een omzetverlies van minimaal 20% moeten hebben.  De berekening voor NOW 1.0 is net wat anders dan bij NOW 2.0. Op het internet is daarover voldoende te vinden, maar als u praktische hulp nog heeft bij de berekening of de aanvraag, kunt u ons gewoon even bellen (030 208 1111).

De tweede voorwaarde is dat bedrijven gedurende de periode waarvan een tegemoetkoming wordt ontvangen het reguliere salaris aan hun werknemers moeten blijven doorbetalen en geen ontslagaanvraag mogen doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Ontslag wegens bedrijfseconomische reden tijdens de NOW-regeling

Wanneer ontslag van één of meerdere werknemer toch noodzakelijk is, dan wordt de ontvangen NOW subsidie verminderd en moet er een deel terugbetaald worden. Populair gezegd zit er dus een boete op ontslag. Overigens moet je als ondernemer ook een flink deel terugbetalen indien de loonsom lager wordt door natuurlijk verloop of het niet verlengen van aflopende contracten. Veel ondernemers weten dit niet.

Voor meer info, bel ons gerust.

Toch reorganiseren en medewerkers ontslaan

In de situatie dat je toch gaat reorganiseren en medewerkers moeten worden ontslagen kun je met individuele medewerkers een vaststellingsovereenkomst aangaan óf ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV.

Bij een aantal onder de 20 medewerkers kun je beide routes kiezen, indien er sprake is van ontslag van 20 medewerkers of meer dan ben je verplicht om dit voornemen eerst schriftelijk te melden aan de vakbond en aan het UWV op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Wachtperiode

Na de aanmelding bij de vakbond en het UWV treedt er vervolgens een wachtperiode van één maand in (ook als de groep kleiner is dan 20 medewerkers waar ontslag voor wordt aangevraagd). In deze wachtmaand moet de werkgever overleg plegen met de belanghebbende vakbond om na te gaan of eventueel ontslagen kunnen worden voorkomen en om – indien vereist – een sociaal plan op te stellen. Pas als die maand voorbij is, gaat de procedure bij het UWV van start en worden de aanvragen voor ontslagvergunningen volgens de normale procedure afgehandeld.

Bovenstaande kán een reden zijn om te proberen met individuele medewerkers tot een akkoord (en dus een vaststellingsovereenkomst, kortweg VSO) te komen.  Overigens heb je voor reorganisatie of ontslag (wel of niet i.v.m. Corona) niet per se een jurist nodig. Veel ondernemers denken dat, maar een goed HR bureau kan je hiermee ook heel goed helpen én een stuk goedkoper.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Indien werkgever en werknemer samen tot beëindiging van de overeenkomst komen, dan worden de afspraken daaromtrent vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, kortweg een VSO. In de VSO staan afspraken over de einddatum (hou rekening met de opzegtermijn), de transitievergoeding en eventueel ontslagvergoeding, het vrijstellen van werkzaamheden, een geheimhoudingsbeding en eventueel concurrentie- of relatiebeding, etc. Ook hiervoor geldt: een HR bureau kan je prima van een juridisch getoetste VSO voorzien (tegen veel lagere kosten).

Ontslag via UWV

Als de medewerkers niet willen meewerken aan een VSO, dan zal je als werkgever naar het UWV moeten gaan om een ontslagvergunning aan te vragen. Er is dus sowieso een meldingsplicht bij een ontslagaanvraag van 20 medewerkers of meer.

Wanneer zich één van de volgende omstandigheden zich voordoen kan een werkgever een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV indienen:

 • slecht of slechter wordende financiële situatie van het bedrijf
 • werkvermindering
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering en outsourcing
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 • een bedrijfsverhuizing
 • vervallen van loonkostensubsidie

In de uitvoeringsregels van het UWV staan per bedrijfseconomische reden een aantal voorwaarden waar de werkgever aan moet voldoen, maar voor alle redenen geldt in elk geval dat aannemelijk gemaakt moet worden dat:

 • er structureel over een periode van ten minste 26 weken arbeidsplaatsen vervallen door (volledige) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • de juiste volgorde voor ontslag is toegepast (afspiegelingsbeginsel);
 • er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. De redelijke herplaatsingstermijn gaat overigens lopen vanaf het moment dat UWV toestemming geeft voor ontslag en is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer(s).

Overige aandachtspunten bij reorganisatie en ontslag na Corona MKB

 • De werkgever is -op grond van Wet op de ondernemingsraden- verplicht om eerst advies te vragen aan de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging;
 • De werkgever dient de bedrijfseconomische noodzaak tot ontslag te onderbouwen. Er dient met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses aannemelijk te worden gemaakt dat er een noodzaak is tot reorganiseren;
 • De werkgever dient aan de hand van het personeelsoverzicht aannemelijk te maken dat hij de juiste volgorde voor ontslag toepast. De werkgever kan niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Dit wordt op basis van het afspiegelingsbeginsel Afspiegelen is verplicht;
 • De werkgever moet voorts aannemelijk maken dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemers binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf.

Conclusie

In een corona-reorganisatie zit veel voorbereidingstijd én een volledig stappenplan. Neem de juiste stap op het juiste moment en sla geen stappen over.

Begin daarom op tijd, stel een tijdpad vast, verzamel de juiste gegevens en overleg met betrokkenen (aandeelhouders, adviseurs, ondernemingsraad en/of de vakbond). Houd ook rekening met transitievergoedingen!

Heb je als MKB ondernemer vragen en/of opmerkingen of heb je gewoon hulp nodig bij de reorganisatie na Corona? Neem dan gerust contact met ons op. Zoals eerder vastgesteld is een jurist veelal niet nodig. Wij helpen u graag verder.

030 208 1111                                                                                                                    info@peoplez.nl

Wet Werk en Zekerheid werkt wel, niet, wel, niet…

Wet Werk en Zekerheid werkt wel, niet, wel, niet…

Berichtgeving verwarrend

De berichtgeving in de media is niet eensluidend. Sommige media berichten dat de WWZ een groot succes is, andere dat de WWZ niet werkt. Het is maar net welk medium je leest of waar je naar kijkt. De vakbonden en minister zijn uitermate positief, het MKB beklaagt zich. Wij geven u in deze HR interim blog graag ons inzicht.

Meer schikkingen, minder rechtszaken

Volgens FNV is het percentage schikkingen bij ontslag toegenomen van 65 procent naar 85 procent van het totaal aantal ontslagzaken. De gang naar de kantonrechter is afgenomen van 14 procent naar 9 procent en via het UWV van 21 procent naar 6 procent.

Meer vaste banen ?

Volgens het CBS is het aantal werknemers met een vast contract met 12.000 gestegen in het eerste kwartaal van 2016. Dit kan ook met de verbeterde economie te maken hebben, daarom wordt er verder onderzoek naar gedaan. Of dit een positief effect van de WWZ is, is dus nog onduidelijk.

Ontslag goedkoper, maar lastiger

Ontslag is voor werkgevers goedkoper geworden omdat er nu een transitievergoeding betaald dient te worden in plaats van een torenhoge ontslagvergoeding. Aan de andere kant is het ontslaan van medewerkers moeilijker dan ooit. Ontslagaanvragen worden massaal afgewezen door rechters omdat ze de –overigens wettelijk vastgelegde- vergoeding te laag vinden.

Vuistdik dossier vereist

Er zijn gronden voor ontslag waarbij het ontslag relatief gemakkelijk wordt toegekend, zoals bij structurele werkweigering, diefstal of bedreiging / intimidatie, het vervallen van de arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen etc. Dit moet je als werkgever dan wel kunnen aantonen.

In veel andere gevallen, zoals disfunctioneren, is ontslag een ingewikkeld en tijdrovend verhaal. Anders dan onder het vroegere systeem bestaat immers bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor de rechter geen mogelijkheid – behoudens ernstige verwijtbaarheid van de werkgever – om bij een gebrekkige ontslaggrond (lees: een gebrekkig dossier) toch te ontbinden en de werknemer daarvoor financieel te compenseren. Een vuistdik dossier is daarbij dus een vereiste.

Ook mogen werkgevers nog maar op één grond een aanvraag indienen, waar men vroeger een optelsom kon maken.

Lang traject

Een werknemer die niet goed functioneert moet alle kansen krijgen om zich te verbeteren. De werkgever dient allereerst het disfunctioneren te signaleren, dit aan te geven en uitgebreid te bespreken met werknemer. Vervolgens dient er een verbetertraject opgesteld te worden, waarbij de werknemer ruim de tijd moet krijgen om zich te verbeteren.

Indien dit niet lukt, is ontslag nog niet aan de orde, de werkgever dient een andere passende functie te vinden en ook hierbij de werknemer voldoende ruimte te geven om zich deze werkzaamheden eigen te maken.

MKB’er biedt minder vaste contracten

MKB ondernemers geven aan juist minder vaste contracten te geven, omdat de risico’s te groot zijn. Met name het moeten doorbetalen van de medewerker tijdens de eerste 2 jaar ziekteverzuim schrikt kleinere organisaties af.

Ook het feit dat het moeilijker is om van disfunctionerende werknemers af te komen maakt ondernemers voorzichtig. Daarnaast is de markt sterk aan snelle veranderingen onderhevig en wil men snel kunnen anticiperen door op- en af te schakelen qua bezetting. Dit gaat makkelijker met tijdelijk personeel of ingehuurde krachten.

Veel MKB’ers kiezen daarom voor de meest veilige weg, mede omdat ze niet precies weten welke mogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen van die opties zijn. In deze gevallen is het vragen van deskundig advies aan professionals raadzaam.

WWZ werkt wel, niet, wel, niet

Kortom, de Wet Werk en Zekerheid werkt wél volgens de vakbonden en het ministerie.
MKB organisaties vinden dat de wet níet werkt en hen te veel beperkt.

HR interim oplossingen

Kunt u wel hulp gebruiken op het gebied van HR? Peoplez biedt een oplossing! Wij leveren HR interim diensten en services. Neem contact met ons op voor meer informatie. Voor HR interim in Utrecht en de rest van Nederland.