Wijzigingen HR in 2024

Wijzigingen HR in 2024

Wijzigingen HR per 1 januari 2024

Zoals altijd verandert er op 1 januari van alles op HR gebied. Welke wijzigingen HR in 2024 zijn er dit keer? Onderstaande opsomming is zeer belangrijk voor werkgevers.

Reiskosten

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk gemaakte reiskosten gaat naar 23 eurocent per kilometer (2023: 0,21).

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat ook omhoog, naar € 2,35 (2021: 2,15).

Overigens is het niet verplicht om reiskosten en/of  thuiswerkvergoeding uit te keren aan uw medewerkers en mag u ook de oude normbedragen aanhouden. Het zijn wel vergoedingen die netto uitgekeerd mogen worden, dus kostentechnisch gunstig.

Verstrekken OV-kaart wordt eenvoudiger

Nu veel werknemers hybride werken, is het voor een werkgever lastiger om de zakelijkheid van de vergoeding of verstrekking van een OV-kaart aannemelijk te maken. Het kabinet wil het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een ov-kaart te vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt. De Eerste Kamer moet hier nog over beslissen. De vrijstelling voor OV-kaarten geldt dan als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR).

Invoering Minimum uurloon

Hiermee gaat voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon gelden. Het minimumuurloon wordt dan altijd gebaseerd op een arbeidsomvang van 36 uur per week.

Minimumloon per 1 januari 2024

Leeftijd                                           Per uur

21 jaar en ouder                           € 13,27

20 jaar                                            € 10,62

19 jaar                                            € 7,96

18 jaar                                            € 6,64

17 jaar                                            € 5,24

16 jaar                                            € 4,58

15 jaar                                            € 3,98

Halverwege het jaar, op 1 juli 2024, wordt het minimumloon opnieuw aangepast. Er komt dan waarschijnlijk een extra verhoging van 1,2% bovenop de reguliere verhoging. De exacte stijging en bedragen worden later bekendgemaakt.

STAP wordt SLIM

De scholingssubsidie STAP stopt in 2024. Door gerichtere vormgeving van de STAP-regeling komt in 2023 een bedrag vrij van 147 miljoen euro. Van dit bedrag gaat 73,5 miljoen euro naar de scholingssubsidie SLIM in de periode 2024-2027.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de WKR over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom was in 2023 tijdelijk verruimd naar 3%. Omdat dit een tijdelijke maatregel was, geldt vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 1,92%. Boven de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

Rapportage Diversiteit en Inclusie

In januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Vanaf 2024 moeten bedrijven gaan rapporteren over ESG-thema’s. Een van die thema’s betreft ‘social’ en daaronder valt het voeren van een diversiteitsbeleid. Deze verplichting gaat geleidelijk aan voor meer bedrijven gelden.

Normbedrag maaltijden

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines (of soortgelijke ruimtes) of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie, geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,55 in 2023 naar € 3,90 per maaltijd in 2024. Het normbedrag verminderd met een eventuele bijdrage van uw werknemer is loon voor uw werknemer. U kunt er echter ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

Arbeidskorting omhoog

Omdat werk moet lonen, gaan werkenden met lage of middeninkomens minder belasting betalen. Zo gaat de arbeidskorting omhoog van € 3.070 naar € 3.374.

Wet werken waar je wilt wordt niet ingevoerd

We hebben het al eerder gemeld, maar voor de zekerheid nogmaals: De Wet werken waar je wilt wordt niet ingevoerd. De wet moest regelen dat de werkgever een verzoek kan doen om aanpassing van de arbeidsplaats, zoals het woonadres. De werkgever zou het verzoek op eenzelfde manier moeten behandelden als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Maximale transitievergoeding 2024

Als het dienstverband buiten eigen schuld afloopt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Die bedraagt maximaal € 89.000 in 2023 en waarschijnlijk € 94.000 in 2024, of (in uitzonderlijke gevallen) één bruto jaarsalaris als dat hoger is, gemaximeerd tot de zogeheten ‘Balkendende-norm’ op basis van de Wet normering topinkomens (de WNT-norm). In 2024 bedraagt dit maximum € 233.000.

Pensioen opbouwen vanaf 18 jaar

Werknemers gaan per 2024 al vanaf hun 18e jaar pensioen opbouwen. Voor bedrijven die hun werknemers pensioen aanbieden, betekent dit dat ze hun pensioenregelingen moeten aanpassen. Ze moeten ervoor zorgen dat werknemers van 18 jaar en ouder ook mee kunnen doen met de pensioenregeling.

Verwacht in 2024 en verder

Bovenstaande zaken gaan in per 2024 en gelden vanaf dan. Er is ook een aantal zaken waar de regering mee bezig is, die men van plan is. Om u daar inzicht in te geven, een kort overzicht van de plannen:

Verduidelijking verschil werknemer en ZZP’er / freelancer

Het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties moet gaan verduidelijken wat in het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld met ‘werken in dienst van’. Deze norm wordt tot nu toe vooral in rechtspraak ingevuld. De norm is in het voorstel aan de hand van de jurisprudentie teruggebracht tot drie criteria, namelijk werkinhoudelijke ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen rekening en risico.
Beoogde invoerdatum: 1 juli 2025

Maatregelen Werken als zelfstandige

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de Belastingdienst uiterlijk vanaf 1 januari 2025 weer écht gaat handhaven op schijnconstructies (verkapt dienstverband). Het Kabinet heeft aangekondigd dat het de maatregelen in 2024 verder zal uitwerken.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Meer zekerheid flexwerkers

Het wetsvoorstel Meer zekerheid voor flexwerkers wil meer zekerheid creëren voor oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke arbeidskrachten, en de verschillen tussen vast en flex verkleinen. De beoogde nieuwe regels schaffen o.a. het nulurencontract af en verkorten Fase A en B in uitzendcontracten. Ook wordt de ketenregeling aangescherpt. Het voorstel is in juli 2023 ter internetconsultatie aangeboden.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Gelijke kansen bij werving en selectie

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht werkgevers en intermediairs om op papier te zetten hoe zij discriminatie bij werving en selectie voorkomen.
Ingangsdatum: nog niet bekend, waarschijnlijk moeten intermediairs hier sneller aan voldoen dan ‘reguliere werkgevers’.

Verplicht een vertrouwenspersoon

Er is een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven met meer dan 10 werknemers verplicht om werknemers toegang te geven tot een vertrouwenspersoon.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Overigens biedt Peoplez een gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon aan. Bel of mail ons voor meer informatie.

Gelijke beloning van mannen en vrouwen

Op 6 juni 2023 is een nieuwe EU-richtlijn (2019/1152) in werking getreden die beloningsdiscriminatie tussen mannen en vrouwen moet voorkomen. Lidstaten moeten uiterlijk op 7 juni 2026 aan de richtlijn voldoen. Het wetsvoorstel tot implementatie van deze richtlijn in de Nederlandse wet is nog in de maak. Het initiatiefvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen dat al op 7 maart 2019 in Nederland was ingediend, voldoet (nog) niet volledig aan de verplichtingen uit de EU-Richtlijn.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd

Het wetsvoorstel ‘Aangaan gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd’ moet regelen dat werkgevers en werknemers afspraken maken over niet bereikbaar zijn buiten werktijd.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wet Eerlijker Inkomen

Het wetsvoorstel ‘Wet eerlijker inkomen’ bepaalt dat het minimumloon jaarlijks 5% stijgt. Einddoel is dat het minimumloon 60% van het gemiddelde loon bedraagt. Dankzij de koppeling aan het minimumloon stijgen de uitkeringen en de AOW dan evenredig mee.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Hervorming Concurrentiebeding

Er is een wetsvoorstel ingediend om het concurrentiebeding moderner te maken. De bedoeling van het voorstel is dat werkgevers het concurrentiebeding niet meer onnodig gebruiken, bijvoorbeeld om personeel aan zich te binden. Zeer waarschijnlijk moeten werkgevers een vergoeding gaan betalen aan ex-werknemers waarbij ze het concurrentiebeding inroepen.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Als u vragen heeft over bovenstaande, dan vernemen we dat graag. Mail ons via info@peoplez.nl of bel 030 – 208 1111

<strong>Wijzigingen HR per 1 januari 2023</strong>

Wijzigingen HR per 1 januari 2023

Wijzigingen HR per 1 januari 2023

Verhoging Minimumloon

Op 1 januari 2023 zal het minimumloon met maar liefst 10,15 procent omhoog gaan!

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2023 € 1.934,40 per maand voor medewerkers van 21 jaar en ouder.

Bij een 40-urige werkweek is dit € 11,16 per uur, bij 38 uur is dit € 11,75 en bij een 36-urige werkweek € 12,40 (voor 21 jaar en ouder).

Verhoging reiskostenvergoeding

Eindelijk komt het kabinet werknemers tegemoet door de onbelaste reiskostenvergoeding wettelijk te verhogen. Sinds 2006 (!) is de standaardvergoeding 0,19 euro per kilometer, maar dit bedrag is al jaren niet dekkend vanwege stijgende autokosten, waaronder brandstof. Wettelijk zal er per 1 januari 2023 een reiskostenvergoeding van 0,21 euro per kilometer worden gerekend. Per 1 januari 2024 0,22 euro per kilometer.

Thuiswerkvergoeding omhoog

De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat ook omhoog. In 2022 was die vergoeding 2 euro, dat stijgt naar 2,13 euro. Die stijging gebeurt op basis van een indexatie, die geen rekening heeft gehouden met de gestegen gasprijzen.

Vrije ruimte Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor de eerste 400.000 euro van de loonsom wordt in 2023 drie procent (tijdelijke regeling). Vanaf 2024 gaat het percentage van 1,92 gelden. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18% en bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt een werkgever 80% eindheffing.

Keuze maken m.b.t. de 30-procentregeling (expats)

In het Belastingplan 2023 zijn er twee wijzigingen aangekondigd wat betreft de 30-procentregeling. Met die regeling kunnen werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, maximaal 30 procent van hun loon onbelast ontvangen. Dat geldt als tegemoetkoming voor de extra kosten die zij maken om hierheen te komen.

De eerste wijziging voor deze regeling gaat in 2023 in. En dat is dat werkgevers een keuze moeten maken of zij de zogenoemde extraterritoriale kosten (huisvestingskosten en levensonderhoud) vergoeden op basis van werkelijke kosten (aan de hand van declaraties) of op basis van de 30-procentregeling. Die keuze maak je in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar waarin je de extraterritoriale kosten vergoedt. De keuze geldt vanaf dan voor het hele kalenderjaar.

De tweede wijziging gaat vanaf 2024 in. Als je per 1 januari 2024 voor de toepassing van de 30-procentregeling hebt gekozen, dan is het maximumbedrag dat je gericht kunt vrijstellen gelijk getrokken met de zogenoemde Balkenendenorm.

SLIM-subsidie verhoogd

Werkgevers kunnen ook komend jaar weer gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM). De subsidiepot is voor komend jaar verhoogd met 7,5 miljoen euro, waardoor het totaalpakket uitkomt op 16,5 miljoen euro.

De regeling is bedoeld om medewerkers in het mkb te stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. Iets wat bij het mkb minder vanzelfsprekend is.

Nieuw pensioenstelsel

Lang werd er aangekondigd dat het nieuwe pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023 in werking zou treden. Toch is er afgelopen najaar (opnieuw) uitstel aangekondigd vanwege extra overleggen over het fiscaal kader van de nieuwe pensioenregeling. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Pensioenen heeft daarom de inwerkingtreding van de nieuwe wet uitgesteld tot 1 juli 2023.

Wet werken waar je wilt

Op 5 juli 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ met een ruime meerderheid aangenomen. Het recht op thuiswerken vastleggen in de wet blijkt echter nog niet zo vanzelfsprekend. Eerste Kamerleden stellen kritische vragen over het initiatiefwetsvoorstel en dan met name over de gevolgen voor ziekteverzuim, de sociale cohesie binnen een organisatie en de ergonomische risico’s van thuiswerken. Begin december besluit de Eerste Kamer of het zover is om het initiatiefwetsvoorstel plenair te behandelen.

Wet gelijke kansen bij werving en selectie

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers komt er de verplichting om hun wervings- en selectieproces op papier te zetten. Daarbij moet het bedrijf beschrijven hoe het te werk gaat bij het invullen van een vacature en wat het doet om discriminatie in het proces te voorkomen. Het doel is om het proces objectief en transparant te maken. Dit gaat gelden voor alle vacatures, zowel intern als extern en voor stagiaires.

Als u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen of over andere HR zaken, mail of bel ons gerust via 030 208 1111 of info@peoplez.nl