Aandachtspunten en veranderingen HR 2021

Aandachtspunten en veranderingen HR 2021

Per januari 2021 zijn er weer veel aandachtspunten en veranderingen op HR-gebied. Zo brengen Corona en de Brexit gevolgen met zich mee en staan er diverse fiscale wijzigingen op stapel.  Via dit document willen we u op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken én geven we tips over zaken waar u nú al op kunt inspelen.

Indien u vragen heeft of meer wilt weten, aarzelt u dan niet om ons te bellen
(030 – 208 1111) of te mailen (info@peoplez.nl).

Alle aandachtpunten en veranderingen 2021 HR op een rij:

 1. Corona en de NOW-regeling

In het voorjaar van 2020 is de subsidieregeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd. De regeling is in juni 2020 verlengd met vier maanden.  De daarop volgende derde verlenging kent een looptijd van 9 maanden tot 1 juli 2021. Deze derde tranche  kent een aflopende tegemoetkoming van de loonsom en biedt ruimte de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De eerste drie maanden wordt 80% uitgekeerd waarna iedere 3 maanden het uitkeringspercentage met 10 procentpunt afneemt. Tevens geldt dat vanaf 1 april 2021 het omzetverlies tenminste 30 procent moet zijn. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we graag naar https://www.peoplez.nl/now-3-0-de-3e-now-regeling-hoe-werkt-het/ of belt u ons op 030 208 1111.

 1. Vaste reiskostenvergoeding omlaag door thuiswerken
  Gedurende de coronacrisis mocht de werkgever in 2020 vaste reiskostenvergoedingen blijven geven op basis van het ‘oude’ werkpatroon. Maar vanaf 1 april 2021 moeten de werkelijke kosten weer uitgangspunt zijn voor de vergoedingen en verstrekkingen, blijkt uit het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Dit betekent veelal dat werknemers lagere vergoedingen zullen ontvangen.
 2. Verlenging geboorteverlof voor partners
  Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners verlengd, op te nemen in de eerste zes maanden na de bevalling. De partner van een moeder kan dan vijf weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van zijn/haar dagloon doorbetaald.
  Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof.

Volgens de wet kun je dit verlof aanvragen als je partner van de moeder bent en:

 • geregistreerd partner bent
 • ongehuwd samenwoont
 • gehuwd samenwoont
 • je het kind erkent
 1. Werkkostenregeling

Vrije ruimte
Vanwege de coronacrisis werd eerder de vrije ruimte voor dit jaar (2020) bepaald op 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Vanaf 2021 wordt dit 1,7%. Vanaf 2021 wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Hiermee wordt de extra vrijstelling van de scholingsaftrek betaald. Een werkgever kan scholingskosten in beginsel voor werknemers belastingvrij verstrekken.

 1. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek – de aftrekpost van de winst waarover geen belasting wordt betaald (was € 7.030) gaat op 1 januari 2021 naar € 6.670. De aftrek wordt de jaren daarna stapsgewijs verlaagd
tot in 2036 € 3.240 is bereikt.

 1. ZZP’ers

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 januari 2021 vervangen door een nader vast te stellen regeling/wet. Per zelfde datum vervalt het zogeheten moratorium (opschorting). Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 1. 30% regeling

De overgangsregeling eindigt per 1 januari 2021. Dat betekent dat voor allen die daarvoor in aanmerking kwamen de 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar wordt teruggebracht.

 1. Bijtelling auto van de zaak

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt een verlaagde bijtelling van 12 procent over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde. Over de rest van de cataloguswaarde rekent de fiscus het reguliere bijtellingstarief van 22 procent.

 1. Oproepkrachten

Oproepkrachten hebben sinds januari 2020 al het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook hebben oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot 24 uur.

Bij continuering van het dienstverband na twaalf maanden (verlenging is niet verplicht!), moet de werkgever de oproepkracht een contract aanbieden voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden. Doet hij dit niet, dan kan de werknemer toch loon claimen voor dat gemiddeld aantal uren.

 1. De transitievergoeding

Kleine ondernemers
Per 2021 hebben werkgevers die hun kleine onderneming stoppen vanwege pensionering of ziekte, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Ook als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen. Overigens staat deze regeling nu ‘on hold’.

Na 2 jaar ziekte
Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een
opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast geeft
deze regeling werknemers meer zekerheid. Dit zorgt dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na 2 jaar ziekte.

Maximum transitievergoeding 2021
Voor de transitievergoeding geldt in 2021 een wettelijk maximum van € 84.000. Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000, dan bedraagt de maximale transitievergoeding een jaarsalaris

Berekening Transitievergoeding
Hier nog een keer de wijze waarop u transitievergoeding berekent:

 • voor de volle dienstjaren

het aantal volle dienstjaren * (⅓ x het bruto maandsalaris, plus vakantietoeslag en
andere vaste emolumenten)

 • voor een deel of het overige deel:

het totale brutosalaris over die periode/het bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)

te berekenen en deze bij elkaar op te tellen.

11. Nieuw pensioenstelsel

Om te komen tot een duurzaam houdbaar pensioenstelsel, gaat het kabinet in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uitwerken in wetgeving. De bedoeling is om de wet- en regelgeving die daarvoor nodig is in het tweede kwartaal van 2021 in te dienen. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader kan dan per 2022 in werking treden. Daarbij wordt een ‘ingroeipad’ voor pensioenfondsen vastgelegd naar het nieuwe stelsel.

 12. Payrolling

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is, met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

13. AOW en Pensioen

AOW-leeftijd stijgt minder hard
Er is overeengekomen dat de AOW-leeftijd bevriest op 66 jaar en 4 maanden tot 2021. Daarna gaat het met kleine stappen omhoog tot 67 jaar in 2024.

Nieuw pensioenstelsel
Om te komen tot een duurzaam houdbaar pensioenstelsel, gaat het kabinet in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uitwerken in wetgeving. De bedoeling is om de wet- en regelgeving die daarvoor nodig is in het tweede kwartaal van 2021 in te dienen. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader kan dan per 2022 in werking treden. Daarbij wordt een ‘ingroeipad’ voor pensioenfondsen vastgelegd naar het nieuwe stelsel.

14. Brexit

In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en Britten die in de EU wonen na het aflopen van de overgangsperiode op 31 december 2020. Er is op dit moment nog geen akkoord tussen de Britten en de EU. De mogelijke consequenties zijn dus ook nog niet bekend.

 

Meer weten?

Bel Peoplez op 030 – 208 1111

Of mail naar info@peoplez.nl