Category Archives: HR-categorie

Thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen, hoe zit dat?

Thuiswerken, of vanuit huis werken, is een blijvertje voor de functies waarin dat mogelijk is. Welke thuiswerkvergoedingen en
-regelingen zijn er allemaal?

Thuiswerken kost de werknemer geld, denk bijvoorbeeld aan kosten voor:

 • Verwarming
 • Internet
 • Water & elektriciteit
 • Toiletpapier
 • Koffie & thee

Al die extra kosten kunnen behoorlijk oplopen. Zeker gezien de energieprijzen en inflatie van de laatste tijd. Om die reden betalen werkgever vaak een thuiswerkvergoeding te betalen.

Is vergoeding verplicht?

De thuiswerkvergoeding is NIET verplicht, maar wel HEEL GEBRUIKELIJK. Overigens zijn er cao’s of arbeidsvoorwaardenregelingen waarin de thuiswerkvergoeding opgenomen is. Dan moet je dat als werkgever volgen.

Belastingvrije vergoeding

De thuiswerkvergoeding is gewoon een kostenpost voor de werkgever, maar deze is wel belastingvrij. Een werkgever mag per 1 januari 2024 maximaal € 2,35 per dag mag belastingvrij betalen als thuiswerkvergoeding. Dat is een stijging van € 0,20 t.o.v. de thuiswerkvergoeding in 2023.

Je mag de thuiswerkvergoeding overigens ook (volledig) betalen als een medewerker slechts een dagdeel thuiswerkt.

De werkgever hoeft dus geen loonheffing te betalen over de thuiswerkvergoeding tot 2,35 per dag. Als de werkgever een hogere thuiswerkvergoeding wil betalen dan 2,35 per dag, dan mag dat, maar dan is het deel boven 2,35 wél belast en betaalt de werkgever daarover wél loonheffing.

Is een vaste thuiswerkvergoeding toegestaan?

Je kunt als werkgever de medewerker een declaratie laten indienen voor het aantal dagn dat hij of zij heeft thuis gewerkt. Een vaste vergoeding voor thuiswerken is voor veel werkgevers (en werknemers) overigens de makkelijkste optie en dat is ook toegestaan.

Je kunt met je werknemers afspreken hoeveel dagen ze per week thuiswerken en hoeveel dagen ze op kantoor zijn. Op basis daarvan geef je als werkgever een vaste vergoeding, die opgedeeld is in een reiskostengedeelte (voor de dagen waarop de medewerker naar en van kantoor reist) en een thuiswerkgedeelte.

Mocht het zo zijn dat een werknemer incidenteel een paar dagen extra thuiswerkt, dan hoef je de vergoeding niet ineens aan te passen. Dat kun je beter pas doen als er structureel iets verandert.

Hoe zit het dan met de reiskostenvergoeding?

De werkgever mag in 2024 onbelast € 0,23 per kilometer vergoeden als de werknemer naar een werklocatie reist. Bij thuiswerken reist de werknemer dus niet meer elke werkdag naar kantoor.

Dan kun je als werkgever de reiskostenregeling combineren met de thuiswerkvergoeding. LET OP: je mag niet op één dag zowel een thuiswerkvergoeding als een reiskostenvergoeding betalen. Het is of het een, óf het ander.

Voorbeeld combinatie thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding

Stel: je medewerker werkt twee dagen per week vanuit huis en de overige drie dagen op kantoor.

De afstand naar de werklocatie bedraagt 25 kilometer enkele reis, dus 50 kilometerretour. De reiskostenvergoeding is dus € 11,50 per dag (€ 0,23 per kilometer).

Met deze gegevens kun je de vergoeding per maand berekenen. Om de berekening te kunnen maken moet je uitgaan van de 214-dagen regeling (214 werkdagen per jaar (het aantal werkdagen minus vakantie, gemiddeld ziekteverzuim en feestdagen)).

De berekening voor de totale vergoeding in 2024 ziet er als volgt uit:

Thuiswerkvergoeding per jaar: 3/5e  ⅖ van 214 dagen (= 128 dagen) x € 2,35 = € 300,80

Reiskostenvergoeding per jaar: 2/5e  van 214 dagen (= 84 dagen) x € 11,50 = € 966,-

Gecombineerd krijgt je medewerker per maand: (€ 300,80 + € 966) / 12 = € 105,57

Hoe zit het met de thuiswerkplekvergoeding?

Naast een vaste vergoeding voor het thuiswerken, mag je ook een thuiswerkplekvergoeding geven. Een thuiswerkplekvergoeding is een (eenmalige) vergoeding om de werkplek vanuit huis in te richten. Als werkgever ben je verplicht om er voor te zorgen dat de werknemer ook thuis een veilige werkplek heeft. Spullen die daarvoor nodig zijn, kun je onbelast aanschaffen/ vergoeden vanuit de WKR.

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je heel wat spullen die je medewerkers nodig hebben om veilig thuis te kunnen werken, onbelast vergoeden. De kosten voor de thuiswerkplek kun je vergoeden via de gerichte vrijstellingen. Denk daarbij aan zaken als:

 • Laptop
 • Telefoon
 • Monitor
 • Bureaustoel
 • Consumpties

Via de WKR heb je vrije ruimte om onbelaste vergoedingen te geven. Bij een loonsom tot € 400.000 is deze vrije ruimte in 2024 1,92% en daarboven 1,18%.

Je kunt natuurlijk niet bij iedereen thuis op bezoek gaan om te controleren of je medewerker ergonomisch en veilig werkt. Maar je kunt een veilige manier van werken wel stimuleren door bijvoorbeeld een thuiswerk-checklist op te stellen.

Als u vragen heeft over thuiswerken, thuiswerkvergoedingen, thuiswerkbeleid of afspraken over thuiswerken, neem dan contact met ons op: info@peoplez.nl of bel 030 208 1111

Wijzigingen HR in 2024

Wijzigingen HR in 2024

Wijzigingen HR per 1 januari 2024

Zoals altijd verandert er op 1 januari van alles op HR gebied. Welke wijzigingen HR in 2024 zijn er dit keer? Onderstaande opsomming is zeer belangrijk voor werkgevers.

Reiskosten

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk gemaakte reiskosten gaat naar 23 eurocent per kilometer (2023: 0,21).

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat ook omhoog, naar € 2,35 (2021: 2,15).

Overigens is het niet verplicht om reiskosten en/of  thuiswerkvergoeding uit te keren aan uw medewerkers en mag u ook de oude normbedragen aanhouden. Het zijn wel vergoedingen die netto uitgekeerd mogen worden, dus kostentechnisch gunstig.

Verstrekken OV-kaart wordt eenvoudiger

Nu veel werknemers hybride werken, is het voor een werkgever lastiger om de zakelijkheid van de vergoeding of verstrekking van een OV-kaart aannemelijk te maken. Het kabinet wil het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een ov-kaart te vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt. De Eerste Kamer moet hier nog over beslissen. De vrijstelling voor OV-kaarten geldt dan als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR).

Invoering Minimum uurloon

Hiermee gaat voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon gelden. Het minimumuurloon wordt dan altijd gebaseerd op een arbeidsomvang van 36 uur per week.

Minimumloon per 1 januari 2024

Leeftijd                                           Per uur

21 jaar en ouder                           € 13,27

20 jaar                                            € 10,62

19 jaar                                            € 7,96

18 jaar                                            € 6,64

17 jaar                                            € 5,24

16 jaar                                            € 4,58

15 jaar                                            € 3,98

Halverwege het jaar, op 1 juli 2024, wordt het minimumloon opnieuw aangepast. Er komt dan waarschijnlijk een extra verhoging van 1,2% bovenop de reguliere verhoging. De exacte stijging en bedragen worden later bekendgemaakt.

STAP wordt SLIM

De scholingssubsidie STAP stopt in 2024. Door gerichtere vormgeving van de STAP-regeling komt in 2023 een bedrag vrij van 147 miljoen euro. Van dit bedrag gaat 73,5 miljoen euro naar de scholingssubsidie SLIM in de periode 2024-2027.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de WKR over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom was in 2023 tijdelijk verruimd naar 3%. Omdat dit een tijdelijke maatregel was, geldt vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 1,92%. Boven de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

Rapportage Diversiteit en Inclusie

In januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Vanaf 2024 moeten bedrijven gaan rapporteren over ESG-thema’s. Een van die thema’s betreft ‘social’ en daaronder valt het voeren van een diversiteitsbeleid. Deze verplichting gaat geleidelijk aan voor meer bedrijven gelden.

Normbedrag maaltijden

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines (of soortgelijke ruimtes) of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie, geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,55 in 2023 naar € 3,90 per maaltijd in 2024. Het normbedrag verminderd met een eventuele bijdrage van uw werknemer is loon voor uw werknemer. U kunt er echter ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

Arbeidskorting omhoog

Omdat werk moet lonen, gaan werkenden met lage of middeninkomens minder belasting betalen. Zo gaat de arbeidskorting omhoog van € 3.070 naar € 3.374.

Wet werken waar je wilt wordt niet ingevoerd

We hebben het al eerder gemeld, maar voor de zekerheid nogmaals: De Wet werken waar je wilt wordt niet ingevoerd. De wet moest regelen dat de werkgever een verzoek kan doen om aanpassing van de arbeidsplaats, zoals het woonadres. De werkgever zou het verzoek op eenzelfde manier moeten behandelden als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Maximale transitievergoeding 2024

Als het dienstverband buiten eigen schuld afloopt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Die bedraagt maximaal € 89.000 in 2023 en waarschijnlijk € 94.000 in 2024, of (in uitzonderlijke gevallen) één bruto jaarsalaris als dat hoger is, gemaximeerd tot de zogeheten ‘Balkendende-norm’ op basis van de Wet normering topinkomens (de WNT-norm). In 2024 bedraagt dit maximum € 233.000.

Pensioen opbouwen vanaf 18 jaar

Werknemers gaan per 2024 al vanaf hun 18e jaar pensioen opbouwen. Voor bedrijven die hun werknemers pensioen aanbieden, betekent dit dat ze hun pensioenregelingen moeten aanpassen. Ze moeten ervoor zorgen dat werknemers van 18 jaar en ouder ook mee kunnen doen met de pensioenregeling.

Verwacht in 2024 en verder

Bovenstaande zaken gaan in per 2024 en gelden vanaf dan. Er is ook een aantal zaken waar de regering mee bezig is, die men van plan is. Om u daar inzicht in te geven, een kort overzicht van de plannen:

Verduidelijking verschil werknemer en ZZP’er / freelancer

Het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties moet gaan verduidelijken wat in het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld met ‘werken in dienst van’. Deze norm wordt tot nu toe vooral in rechtspraak ingevuld. De norm is in het voorstel aan de hand van de jurisprudentie teruggebracht tot drie criteria, namelijk werkinhoudelijke ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen rekening en risico.
Beoogde invoerdatum: 1 juli 2025

Maatregelen Werken als zelfstandige

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de Belastingdienst uiterlijk vanaf 1 januari 2025 weer écht gaat handhaven op schijnconstructies (verkapt dienstverband). Het Kabinet heeft aangekondigd dat het de maatregelen in 2024 verder zal uitwerken.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Meer zekerheid flexwerkers

Het wetsvoorstel Meer zekerheid voor flexwerkers wil meer zekerheid creëren voor oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke arbeidskrachten, en de verschillen tussen vast en flex verkleinen. De beoogde nieuwe regels schaffen o.a. het nulurencontract af en verkorten Fase A en B in uitzendcontracten. Ook wordt de ketenregeling aangescherpt. Het voorstel is in juli 2023 ter internetconsultatie aangeboden.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Gelijke kansen bij werving en selectie

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht werkgevers en intermediairs om op papier te zetten hoe zij discriminatie bij werving en selectie voorkomen.
Ingangsdatum: nog niet bekend, waarschijnlijk moeten intermediairs hier sneller aan voldoen dan ‘reguliere werkgevers’.

Verplicht een vertrouwenspersoon

Er is een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven met meer dan 10 werknemers verplicht om werknemers toegang te geven tot een vertrouwenspersoon.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Overigens biedt Peoplez een gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon aan. Bel of mail ons voor meer informatie.

Gelijke beloning van mannen en vrouwen

Op 6 juni 2023 is een nieuwe EU-richtlijn (2019/1152) in werking getreden die beloningsdiscriminatie tussen mannen en vrouwen moet voorkomen. Lidstaten moeten uiterlijk op 7 juni 2026 aan de richtlijn voldoen. Het wetsvoorstel tot implementatie van deze richtlijn in de Nederlandse wet is nog in de maak. Het initiatiefvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen dat al op 7 maart 2019 in Nederland was ingediend, voldoet (nog) niet volledig aan de verplichtingen uit de EU-Richtlijn.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd

Het wetsvoorstel ‘Aangaan gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd’ moet regelen dat werkgevers en werknemers afspraken maken over niet bereikbaar zijn buiten werktijd.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wet Eerlijker Inkomen

Het wetsvoorstel ‘Wet eerlijker inkomen’ bepaalt dat het minimumloon jaarlijks 5% stijgt. Einddoel is dat het minimumloon 60% van het gemiddelde loon bedraagt. Dankzij de koppeling aan het minimumloon stijgen de uitkeringen en de AOW dan evenredig mee.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Hervorming Concurrentiebeding

Er is een wetsvoorstel ingediend om het concurrentiebeding moderner te maken. De bedoeling van het voorstel is dat werkgevers het concurrentiebeding niet meer onnodig gebruiken, bijvoorbeeld om personeel aan zich te binden. Zeer waarschijnlijk moeten werkgevers een vergoeding gaan betalen aan ex-werknemers waarbij ze het concurrentiebeding inroepen.
Ingangsdatum: nog niet bekend

Als u vragen heeft over bovenstaande, dan vernemen we dat graag. Mail ons via info@peoplez.nl of bel 030 – 208 1111

ZZP’er of niet? Wanneer is er sprake van schijndienstverband?

ZZP’er of niet? Wanneer is er sprake van schijndienstverband?

Kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan

ZZP’er of niet? Wanneer wordt een zzp’er echt als zzp’er gezien en wanneer ziet de belastingdienst het als een schijndienstverband / verkapt dienstverband?

Hier is al jaren onduidelijkheid over en veel ondernemers die gebruik maken van zzp’ers / freelancers maken zich zorgen. Om hier duidelijkheid in te geven komt het demissionaire kabinet met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden’. Het doel van het wetsvoorstel is duidelijk: schijnzelfstandigheid tegengaan en tegelijkertijd zekerheid bieden voor échte ondernemers.

Internetconsultatie verduidelijking en rechtsvermoeden zzp van start

Vrijdag 6 oktober 2023 heeft de ministerraad ingestemd om een internetconsultatie te starten over het wetsvoorstel. Dit geeft burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om suggesties te doen. Het wetsvoorstel dient ter vervanging van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

De nieuwe wet moet meer duidelijkheid scheppen wanneer een opdrachtgever een zzp’er mag inhuren. Het voorstel bestaat uit twee onderdelen:

 • Een formule en criteria waarmee onderscheid tussen werknemers en zzp’ers wordt bepaald
 • Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een uurtarief van € 32,24 of lager

Deze 3 criteria bepalen of opdracht naar zzp’er mag

Het wetsvoorstel bevat een formule die het onderscheid tussen een zzp-opdracht en werk in loondienst bepaalt. De formule bestaat uit drie criteria:

 1. Werkinhoudelijke aansturing van de werkgever
 2. Het werk of de werknemer is organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgever
 3. Werken voor eigen rekening en risico

De eerste 2 criteria wijzen op een mogelijk loondienstverband. Als er geen sprake is van zowel criterium 1 als 2, dan mag een werkgever een zzp’er inhuren.

Het 3e criterium wijst op ondernemerschap

Is er wel sprake van aansturing en/of inbedding? Dan wordt criterium 3 belangrijk. Werkt een zzp’er voor eigen rekening en risico binnen de opdracht? Dan mag de opdracht mogelijk toch door een zzp’er worden uitgevoerd, zelfs als sprake is van (enige) aansturing of inbedding.

De genoemde criteria gaan puur over de specifieke opdracht, dus niet over de (onderneming van) de zzp’er.

Wat als er sprake is van rechtsvermoeden van werknemerschap?

Dan is er nog een tweede deel van het wetsvoorstel dat gaat over rechtsvermoeden van werknemerschap. Werkt een zzp’er voor een uurtarief van € 32,24 of minder? Dan wordt deze persoon volgens het wetsvoorstel sowieso als werknemer gezien. Dat heeft een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen. Een zzp’er kan in dat geval eenvoudig bij de rechter opeisen dat hij recht heeft op bijvoorbeeld een minimumloon, ontslagbescherming en doorbetaling bij ziekte.

Is de werkgever het hier niet mee eens? Dan moet er bewijs op tafel komen waaruit blijkt dat de ‘werkende’ toch echt een zzp’er is.

Rechtsvermoeden alleen van belang voor B2B-opdrachten (dus niet voor B2C)

Belangrijke kanttekening bij rechtsvermoeden van werknemerschap is dat het alleen geldt voor zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers; dus niet voor particuliere klanten.

Daarnaast is het een civielrechtelijke procedure. De Belastingdienst kan zich hier niet in mengen door bijvoorbeeld te bepalen of een werkgever loonheffing moet afdragen als het rechtsvermoeden van werknemerschap bestaat.

Oproepcontracten zijn niet zonder risico en zeker niet vrijblijvend!

Oproepcontracten zijn niet zonder risico en zeker niet vrijblijvend!

We merken dat heel veel werkgevers niet precies weten wat er wel en niet mag en hoe snel oproepkrachten al diverse rechten opbouwen. Oproepcontracten zijn niet zonder risico en zeker niet vrijblijvend!

Wanneer is er sprake van een oproepovereenkomst?

1. als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één bepaald aantal uren per maand en er is ook geen sprake van een jaarurennorm,                            óf

2. als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten

De bekendste voorbeelden zijn: nulurencontract en min-maxcontract.

Verplichtingen bij een oproepovereenkomst

 1. werknemer heeft per oproep recht op minimaal drie uur loon
 2. minimale oproeptermijn: 4 dagen (eventueel 24 uur bij cao)
 3. vastleggen van referentiedagen en -uren
 4. verplichting tot aanbieden van vaste arbeidsomvang (na een jaar)
 5. opzegtermijn voor oproepkracht is gelijk aan de oproeptermijn van de werkgever

1. Indien u een oproepkracht oproept, dan heeft deze altijd recht op een uitbetaling van minimaal 3 uur, per oproep. Dus ook als u de medewerker maar 1 uur laat werken. En stel dat u de medewerker voor 2 x 2 uur oproep (op dezelfde dag), dan moet u dus minimaal 2 x 3 uur uitbetalen.

2. Als u de medewerker 2 of 3 dagen van tevoren oproept, dan hoeft de medewerker hier geen gehoor aan te geven. Bij 4 dagen of eerder, wél.

3. U moet in de overeenkomst vastleggen op welke dagen en tijden / momenten u van plan bent de medewerker op te roepen. In theorie zou dat 24 / 7 kunnen zijn, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.

4. Na 1 jaar bent u verplicht om een vaste urenomvang aan te bieden (schriftelijk!), gebaseerd op het gemiddeld aantal uur van het jaar ervoor. Als de medewerker dit accepteert, dan moet u dus elke maand hetzelfde aantal uur bieden (in ieder geval uitbetalen). Alleen als de medewerker zelf het aanbod weigert (schriftelijk!), kunt de oproepconstructie voortzetten.

5. In veel nulurencontracten staat een opzegtermijn van een maand voor de werknemer. Dit is niet juist, de opzegtermijn voor de medewerker is gelijk aan de oproeptermijn, dus 4 dagen. Bij een min-max contract mag wel een opzegtermijn van een maand opgenomen worden.

Rechtsvermoeden urenomvang bij oproepovereenkomst al na 3 maanden

Al na 3 maanden ontstaat het vermoeden van een vaste urenomvang. Als de medewerker dit inroept, dan moet de werkgever het gemiddeld aantal uur dat de medewerker in de eerste 3 maanden heeft gewerkt aanbieden en in ieder geval uitbetalen. Als de medewerker dit niet inroept, hoeft het niet.

Uitsluiten loondoorbetalingsplicht alleen de eerste 6 maanden

In Artikel 7:628 lid 1 BW staat dat de werkgever loon moet betalen, tenzij de omstandigheid (van het niet werken) voor rekening van de werknemer komt. Artikel 7:628 lid 5 BW zegt dat de werkgever de loondoorbetalingsplicht voor de eerste zes maanden mag uitsluiten. Dus alleen loon als er gewerkt wordt.

Het gevolg is dat er na zes maanden feitelijk al geen sprake meer is van een oproepcontract, tenzij dit bij cao anders is geregeld. Na 6 maanden zou je de medewerker door moeten betalen. Dat is wel gek, aangezien je pas na 12 maanden een vaste urenomvang moet bieden.

Zoals u ziet zit er best veel vast aan oproepovereenkomsten. Het is niet zo dat je iemand kunt oproepen wanneer je wil en alleen de gewerkte uren uitbetalen. Oproepcontracten zijn niet zonder risico en zeker niet vrijblijvend!

Als u vragen heeft over een oproepcontract of andere (bepaalde onbepaalde) contractvormen of modelovereenkomsten / overeenkomsten van opdracht, neem dan gerust contact met ons op.

Mail: info@peoplez.nl                               telefoon: 030 208 1111

<strong>Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag</strong>

Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

We hebben eerder uitgebreid bericht over grensoverschrijdend gedrag, destijds naar aanleiding van het schandaal bij The Voice. Zie dit artikel over voorkomen van grensoverschrijdend gedrag: https://www.peoplez.nl/grensoverschrijdend-of-ongewenst-gedrag-3/

Naar aanleiding van het recente Volkskrant onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport, zien we reden om dit onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen en aan te geven hoe je als werkgever grensoverschrijdend gedrag kunt voorkomen en bestrijden.

Protocol grensoverschrijdend en ongewenst gedrag

Het is verstandig om een protocol op te stellen inzake grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Daarin neem je de volgende zaken op:

 • dat grensoverschrijdend en ongewenst gedrag op geen enkele manier geaccepteerd wordt (zerotolerancebeleid);
 • dat werknemers intieme persoonlijke relaties op (of verband houdend met) het werk verplicht moeten melden;
 • wat werknemers moeten / kunnen / mogen doen als zij (direct of indirect) te maken krijgen met ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag;
 • dat werknemers altijd de interne of externe vertrouwenspersonen kunnen en mogen benaderen, hoe dit werkt en waar dat kan (incl. de contactgegevens) en dat dit vertrouwelijk blijft;
 • waar en hoe ze een klacht kunnen indienen en dat dat altijd mogelijk is.

Doe actief onderzoek

Vaak vinden medewerkers het lastig om aan de bel te trekken als ze grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag hebben ervaren en/of hebben gezien. Daarom is het belangrijk om dit onderwerp regelmatig te bespreken en hierover actief uit te vragen, bijvoorbeeld via een anonieme enquête of Medewerkers Tevredenheids Onderzoek / Employee Feedback Programm (https://www.peoplez.nl/medewerkers-tevredenheidsonderzoek/).

Het onderwerp kan natuurlijk ook heel goed aan de orde komen tijdens de periodieke gesprekken (evaluatiegesprekken, coachingsgesprekken, etc.) of bij andere gelegenheden waarbij met de werknemer(s) wordt gesproken. Zorg er wel voor dat wanneer dit soort zaken op besproken gaan worden, dat dit (ruim) van tevoren wordt communiceert.

Vertrouwenspersoon

Zorg voor een vertrouwenspersoon, bij voorkeur een intern en een extern, die laagdrempelig en vertrouwelijk te bereiken is.

Een vertrouwenspersonen kan ook actief adviseren op het gebied van preventie van grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag. Uiteraard kunt u ook altijd bij Peoplez terecht over dit onderwerp.

Klachtenprocedure

Het is erg belangrijk dat werknemers een klacht kunnen indienen over ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag en dat die klacht serieus genomen wordt en zorgvuldig wordt behandeld en onderzocht.

LET OP: Een klachtencommissie kan een anonieme klacht niet in behandeling nemen omdat degene over wie is geklaagd zich in dat geval niet kan verdedigen. Uiteraard moet de commissie hierop wel actie ondernemen, maar een klachtenprocedure is in dat geval niet mogelijk.

Meer weten? Bel 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

<strong>Vaststellingsovereenkomst (VSO), wat, wanneer, hoe</strong>

Vaststellingsovereenkomst (VSO), wat, wanneer, hoe

Als je van een werknemer af wil, doe je dat het liefst met zo weinig mogelijk gedoe. Dat kan, via een VSO. Je hebt vast wel eens gehoord van een VSO, een vaststellingsovereenkomst, maar hoe werkt dat, wanneer kun je dat doen, moet dat altijd, wat leg je vast?

Wederzijds goedvinden

Je kunt jezelf en de werknemer veel (juridisch) gedoe besparen door in goed onderling overleg te besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Als de werknemer hiermee akkoord gaat, dan ben je verplicht om de gemaakte afspraken rond de ontbinding van het arbeidscontract schriftelijk vast te leggen. Dat doe je in de zogeheten vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd).

Vóór de VSO

Vóórdat je de aanzet tot de VSO doet, is het belangrijk dat de medewerker hiermee instemt. Vaak voelt een medewerker ook wel aan dat het geen perfect match is met de baan of de werkgever en snapt ie dat het beter is om uit elkaar te gaan. Als er een goede VSO gemaakt wordt, dan behoudt de medewerker het recht op een WW. Op die manier kan hij of zij in alle rust op zoek naar een baan en werkgever die beter passen.

Wat zet je in de vaststellingsovereenkomst (de VSO) ?

Het is belangrijk dat de VSO goed wordt opgesteld en dat alle belangrijke zaken erin staan. Tevens moet deze zo opgesteld worden dat de doelen bereikt worden. De belangrijkste doelen zijn: ontbinding van de overeenkomst en zekerstellen van de WW voor de medewerker.

De volgende zaken moeten er in ieder geval in staan:

 • Naam en het adres van werkgever en werknemer;
 • Dat het initiatief voor het ontslag van de werkgever afkomstig is;
 • De reden voor het ontslag (bijvoorbeeld onverenigbare zienswijze over de invulling van de functie) en dat er geen sprake is van een dringende reden;
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden;
 • De afspraak dat er op de einddatum van het dienstverband een eindafrekening plaatsvindt;
 • De datum waarop en plaats de vaststellingsovereenkomst ondertekenend wordt;

Verder:

 • Datum waarop het arbeidscontract ontbonden wordt. Hou daarbij rekening met de (wettelijke) opzegtermijn!;
 • Eventueel een vrijstelling van arbeid tot einddatum;
 • Overdracht van werkzaamheden;
 • Doorbetaling van loon en eventuele andere emolumenten;
 • Transitievergoeding en eventuele ontslagvergoeding (de transitievergoeding is verplicht (1/3e maandsalaris per gewerkt jaar), maar er mag uiteraard ook een extra vergoeding afgesproken worden.

En vergeet niet:

 • Geheimhoudingsplicht;
 • Getuigschrift;
 • Het inleveren van bedrijfseigendommen. Spreek concreet af wanneer de werknemer alle spullen (zoals mobiele telefoon, laptop en leaseauto) moet inleveren;
 • Iets over het concurrentie- of relatiebeding (blijft wel of niet geldig);
 • Finale kwijting. Dit betekent dat je afspreekt dat er niets meer van elkaar geëist of gevorderd kan worden (naast hetgeen er in de vaststellingsovereenkomst staat)
 • Eventuele bijdrage in de kosten van rechtsbijstand van de werknemer (als deze gemaakt worden);
 • Eventueel een outplacement- of opleidingsvergoeding;
 • Het laten vervallen of terugbetalen van studiekosten;
 • De wettelijke bedenktermijn van twee weken. De werknemer mag binnen twee weken terugkomen op de VSO, ná ondertekening;
 • De verplichtingen van de werknemer in geval van een ziekmelding tot 4 weken na uitdiensttreding;
 • (het verwijderen van) Uitingen op social media, zoals LinkedIn;

Laten opstellen van een Vaststellingsovereenkomst (VSO) of laten checken van een VSO

Wellicht kunt u met bovenstaande zelf aan de slag. We kunnen ons ook voorstellen dat u wat hulp kunt gebruiken. Peoplez kan de VSO voor u opstellen of, als u deze zelf opstelt, deze checken.

Indien u wenst kunnen we ook aanwezig zijn bij het gesprek met de medewerker over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Zie ook www.peoplez.nl/ontslag-en-vaststellingsovereenkomst

Meer weten? Bel 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

<strong>Wijzigingen HR per 1 januari 2023</strong>

Wijzigingen HR per 1 januari 2023

Wijzigingen HR per 1 januari 2023

Verhoging Minimumloon

Op 1 januari 2023 zal het minimumloon met maar liefst 10,15 procent omhoog gaan!

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2023 € 1.934,40 per maand voor medewerkers van 21 jaar en ouder.

Bij een 40-urige werkweek is dit € 11,16 per uur, bij 38 uur is dit € 11,75 en bij een 36-urige werkweek € 12,40 (voor 21 jaar en ouder).

Verhoging reiskostenvergoeding

Eindelijk komt het kabinet werknemers tegemoet door de onbelaste reiskostenvergoeding wettelijk te verhogen. Sinds 2006 (!) is de standaardvergoeding 0,19 euro per kilometer, maar dit bedrag is al jaren niet dekkend vanwege stijgende autokosten, waaronder brandstof. Wettelijk zal er per 1 januari 2023 een reiskostenvergoeding van 0,21 euro per kilometer worden gerekend. Per 1 januari 2024 0,22 euro per kilometer.

Thuiswerkvergoeding omhoog

De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat ook omhoog. In 2022 was die vergoeding 2 euro, dat stijgt naar 2,13 euro. Die stijging gebeurt op basis van een indexatie, die geen rekening heeft gehouden met de gestegen gasprijzen.

Vrije ruimte Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor de eerste 400.000 euro van de loonsom wordt in 2023 drie procent (tijdelijke regeling). Vanaf 2024 gaat het percentage van 1,92 gelden. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18% en bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt een werkgever 80% eindheffing.

Keuze maken m.b.t. de 30-procentregeling (expats)

In het Belastingplan 2023 zijn er twee wijzigingen aangekondigd wat betreft de 30-procentregeling. Met die regeling kunnen werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, maximaal 30 procent van hun loon onbelast ontvangen. Dat geldt als tegemoetkoming voor de extra kosten die zij maken om hierheen te komen.

De eerste wijziging voor deze regeling gaat in 2023 in. En dat is dat werkgevers een keuze moeten maken of zij de zogenoemde extraterritoriale kosten (huisvestingskosten en levensonderhoud) vergoeden op basis van werkelijke kosten (aan de hand van declaraties) of op basis van de 30-procentregeling. Die keuze maak je in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar waarin je de extraterritoriale kosten vergoedt. De keuze geldt vanaf dan voor het hele kalenderjaar.

De tweede wijziging gaat vanaf 2024 in. Als je per 1 januari 2024 voor de toepassing van de 30-procentregeling hebt gekozen, dan is het maximumbedrag dat je gericht kunt vrijstellen gelijk getrokken met de zogenoemde Balkenendenorm.

SLIM-subsidie verhoogd

Werkgevers kunnen ook komend jaar weer gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM). De subsidiepot is voor komend jaar verhoogd met 7,5 miljoen euro, waardoor het totaalpakket uitkomt op 16,5 miljoen euro.

De regeling is bedoeld om medewerkers in het mkb te stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. Iets wat bij het mkb minder vanzelfsprekend is.

Nieuw pensioenstelsel

Lang werd er aangekondigd dat het nieuwe pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023 in werking zou treden. Toch is er afgelopen najaar (opnieuw) uitstel aangekondigd vanwege extra overleggen over het fiscaal kader van de nieuwe pensioenregeling. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Pensioenen heeft daarom de inwerkingtreding van de nieuwe wet uitgesteld tot 1 juli 2023.

Wet werken waar je wilt

Op 5 juli 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ met een ruime meerderheid aangenomen. Het recht op thuiswerken vastleggen in de wet blijkt echter nog niet zo vanzelfsprekend. Eerste Kamerleden stellen kritische vragen over het initiatiefwetsvoorstel en dan met name over de gevolgen voor ziekteverzuim, de sociale cohesie binnen een organisatie en de ergonomische risico’s van thuiswerken. Begin december besluit de Eerste Kamer of het zover is om het initiatiefwetsvoorstel plenair te behandelen.

Wet gelijke kansen bij werving en selectie

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers komt er de verplichting om hun wervings- en selectieproces op papier te zetten. Daarbij moet het bedrijf beschrijven hoe het te werk gaat bij het invullen van een vacature en wat het doet om discriminatie in het proces te voorkomen. Het doel is om het proces objectief en transparant te maken. Dit gaat gelden voor alle vacatures, zowel intern als extern en voor stagiaires.

Als u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen of over andere HR zaken, mail of bel ons gerust via 030 208 1111 of info@peoplez.nl

Uitbesteden Verzuimbegeleiding

Uitbesteden Verzuimbegeleiding

Verzuim is typisch zo’n onderwerp waar ondernemers en directieleden niet blij van worden. Daarom is uitbesteden verzuimbegeleiding een overweging.

Als het een griepje of iets dergelijks betreft is er weinig aan de hand. De medewerker is een paar dagen of een week uit de running en pakt het werk daarna gewoon weer op. Het productieverlies valt dan mee en in sommige gevallen haalt de medewerker de achterstand zelf weer in.

Het wordt vervelend als het frequent verzuim of langdurig verzuim betreft. Frequent verzuim leidt vaak tot irritatie, zowel bij de medewerker zelf, als bij de leidinggevende én de collega’s. In zo’n situatie is het belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is. Frequent verzuim gaat ook nog eens vaak over in langdurig verzuim en dat wil je voorkomen.

Frequent verzuim

Oorzaken voor kort frequent verzuim kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Gebrek aan motivatie
• Te weinig creativiteit, zelfstandigheid, zelfontplooiing, waardering, feedback etc. in het werk
• Een slechte werk-privébalans
• Een minder goede gezondheid / conditie

Bij frequent verzuim is het erg belangrijk om met de medewerker in gesprek te gaan en de oorzaken te achterhalen. Uiteraard om dit frequente verzuim minder frequent te laten worden én om te voorkomen dat het uitmondt in langdurig verzuim.


Langdurig verzuim


In geval van langdurig verzuim is het essentieel dat de werkgever snel anticipeert en niet te lang wacht met actie ondernemen. Voor het werk zelf is het van belang om te weten hoe lang het verzuim ongeveer gaat duren en of er maatregelen genomen moeten worden (bijvoorbeeld vervanging), maar het is in het belang van beiden (werkgever én werknemer) dat het verzuim niet langer gaat duren dan nodig is en de medewerker zo snel als het kan weer (eventueel gedeeltelijk) aan het werk is.
Daarnaast heb je bij langdurig verzuim te maken met de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij je als werkgever op bepaalde momenten actie móet ondernemen richting UWV. Zo moet je bepaalde meldingen doen, een probleemanalyse maken, een plan van aanpak schrijven, etc.


Externe hulp / uitbesteden verzuimbegeleiding


Bij zowel frequent verzuim als bij langdurig verzuim kan het heel fijn en wenselijk zijn om hulp te krijgen. Er zijn diverse bureaus, zoals Peoplez in Utrecht, die deze support kunnen geven. De HR Servicedesk van Peoplez kan bijvoorbeeld alle administratieve zaken voor haar rekening nemen, de contacten met het UWV en de arbodienst overnemen en het gehele proces bewaken, zodat zeker is dat alles volgens de richtlijnen gaat.


Meer weten over uitbesteden verzuimbegeleiding / uitbesteden HR / uitbesteden personeelszaken / outsourcing HR?


Mail naar info@peoplez.nl of bel 030 208 11 11


Zie ook https://www.peoplez.nl/verzuim-kost-meer-dan-u-denkt

Hoe voorkom je een burn-out bij medewerkers?

Hoe voorkom je een burn-out bij medewerkers?

Wat is een burn-out?

Goede vraag, wat is een burn-out en hoe voorkom je die eigenlijk? Een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en wanneer dit lang aanhoudt kan dit leiden tot een burn-out.

Bij een burn-out heb je last van extreme vermoeidheid of uitputting, in combinatie met afstand nemen van het werk óf minder (tot geen) vertrouwen (meer) hebben in het eigen functioneren. De klachten kunnen lang duren, van zo’n drie maanden tot soms langer dan een jaar.

Burn-outs veroorzaken een groot deel van het ziekteverzuim en als werkgever ben je wettelijk verplicht om je medewerkers te beschermen tegen werkstress en overbelasting.

Hoe ontstaat een burn-out?

Of iemand gevoelig is om een burn-out te krijgen, hangt af van (1) de persoon en van (2) de situatie. Dit heeft dus ook veel te maken met de persoonlijkheid, iedereen reageert nl. anders op stress.

(1) Medewerkers met de volgende persoonlijkheidskenmerken lopen meer risico op het krijgen van een burn-out:

 • Moeite met het uiten van gevoelens
 • Moeite met om hulp vragen en moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
 • Perfectionistisch zijn (en dus je eigen werk bijna nooit goed genoeg vinden)
 • Een (te) grote betrokkenheid bij het werk

Een andere risicofactor voor het krijgen van een burn-out is als omstandigheden zich opstapelen. Een burn-out ontstaat vooral wanneer er geen goede balans is tussen de capaciteiten van de medewerker enerzijds en het werk.

(2) De volgende zaken spelen vaak een rol:

 • een te hoge werkdruk;
 • een gebrek aan controle en autonomie: de medewerker kan zijn werk niet zelf indelen, heeft geen beslissingsbevoegdheid of onduidelijke taken en verantwoordelijkheden of weinig perspectief;
 • een slechte werksfeer (geen binding met collega’s, of zelfs gepest worden of een slechte relatie met de leidinggevende);
 • weinig waardering: een te laag salaris, geen erkenning of waardering voor (hard) werken;
 • een slechte work-life balance.

Signalen van een burn-out

Als je alert bent kun je een burn-out bijna altijd zien aankomen. Door de signalen tijdig te zien en er op te anticiperen, kan het proces worden gestopt of zelfs omgedraaid. Wat zijn de symptomen:

 • allereerst zijn er de lichamelijke signalen, zoals heel weinig energie, slecht slapen, vermoeidheid. Vaak gaat dit gepaard met rug-, nek en schouderpijn en zijn er problemen met maag en darmen;
 • verder zijn er de emotionele signalen: prikkelbaarheid, gefrustreerd en angstiger zijn. Soms zelfs agressiviteit en minder zelfvertrouwen en motivatie;
 • mentale signalen: zoals concentratiestoornissen, een minder goed geheugen, minder relativeringsvermogen;
 • tot slot zaken als minder betrokken bij het werk, minder interesse om doelen te bereiken, minder plezier in werk en privé zaken, minder zin in hobby’s of het sociale leven, etc.

Een burn out voorkomen, hoe doe je dat?

Het begint met aandacht hebben voor de medewerkers. Let goed op de signalen, maar probeer die te voorkomen door:

 • te zorgen voor een goede verdeling van de workload. Vraag de medewerkers of het goed gaat, of het ergens knelt, of iemand hulp kan gebruiken. Vraag om suggesties voor verbetering en zoek samen met de medewerkers naar oplossingen en verbeteringen. Alleen al de aandacht hiervoor zal ze goed doen;
 • zorg voor goed beleid en maak duidelijke afspraken over werktijden, overwerken, etc. Verschaf sowieso richting en duidelijkheid, dat vinden medewerkers prettig;
 • maak afspraken over bereikbaarheid buiten de reguliere werktijden. Bij voorkeur niet werken buiten deze tijden, maar als het niet anders kan moeten er duidelijke regels zijn;
 • zorg voor een evenwichtige werk-privébalans;
 • maak een goed thuiswerkbeleid en geef aandacht aan het thuiswerken. Medewerkers die regelmatig thuis werken gaan vaak over hun grenzen heen en voelen vaak minder binding en waardering;
 • maak het werk zo plezierig mogelijk. Zorg voor ene prettige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden en regelmatig iets leuks met het team;
 • blijf investeren in de medewerkers, zoals d.m.v. opleidingen en ontwikkeling;
 • geef zelf het goede voorbeeld! Veel managers en directeuren vergeten dat ze een voorbeeldfunctie hebben en in grote mate de organisatiecultuur bepalen;
 • geef elke medewerker de aandacht die zij of hij verdient en nodig heeft!!

Wat is een burn-out en hoe voorkom je die? Heeft u hulp nodig bij het voorkomen van stress en burn-outs? Bel ons gerust, we kunnen helpen.

Heeft u een (of meerdere) medewerkers die burn-outachtige klachten heeft en kunt u daarbij hulp gebruiken…

Bel 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

Prinsjesdag 2022 voor Werkgevers

Prinsjesdag 2022 voor Werkgevers

Prinsjesdag 2022 voor werkgevers:

Prinsjesdag 2022 was geen feestje. Er waren veel protesten, de koning werd zelfs uitgejouwd, en ook hetgeen men mededeelde leidt niet tot vrolijke gezichten.

Verder viel op dat er weinig concreet is. Continu werd gezegd ‘de regering overweegt…’, ‘we kijken naar…’, ‘we zetten in op…’, ‘we werken aan…’, ‘we zijn van plan om…’, etc.

Ondanks het feit dat er weinig concreets kwam toch een korte samenvatting:

ARBEIDSMARKT

Vraag en aanbod

Het kabinet zet in op het verminderen van de vraag naar arbeid, het vergroten van het  arbeidsaanbod en het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod. Hoe men dat wil doen, blijft vaag.

De werkgevers worden opgeroepen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en te kijken naar onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil gaan stimuleren dat méér werken gaat lonen. Verder moet een contract voor onbepaalde tijd (vaste dienst) de norm gaan worden, maar hoe men dat voor elkaar wil gaan krijgen blijft onduidelijk. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van om het ziekterisico (werkgevers moeten nu 2 jaar doorbetalen bij ziekte) voor werkgevers te gaan beperken, terwijl dat de belangrijkste reden is om medewerkers geen contract voor onbepaalde tijd te geven.

ZZP

Het kabinet wil échte zelfstandigen gaan helpen en schijnzelfstandigheid tegen gaan. Ook wil men een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gaan verplichten.

Uitzendbureaus

Er komt een  certificeringsstelsel voor uitzendbureaus, zodat misstanden aangepakt kunnen worden. Uiteraard belooft men ook strikte naleving te gaan controleren.

Scholing

Er komt, vanaf 2023, meer scholingsbudget beschikbaar voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4 (Scholingsbudget (STAP-regeling).

Men wil werkgevers gaan verplichten om arbeidsmigranten scholing op het gebied van de Nederlandse taal aan te bieden.

Verhoging Minimumloon

Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%. Ook wordt het wettelijk minimumuurloon straks gebaseerd op basis van een 36-urige werkweek (nu is dat nog op de fulltime werkweek, bij sommige organisaties is dat 36 uur, maar ook wel 38 of 40 uur).

AOW leeftijd

In 2023 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 10 maanden en vloeit voort uit de Wet temporisering stijging AOW-leeftijd. De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd regelt dat de stijging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd met ingang van 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de stijging van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar.

BELASTINGEN

Beperking van 30%-regeling

Het kabinet wil de 30%-regeling gaan ‘aftoppen’, zo staat in het Belastingplan 2023. Met ingang van 1  januari 2024 is de 30%-regeling nog uitsluitend fiscaal gericht vrijgesteld als die niet meer bedraagt dan 30% van de Balkenendenorm. Die norm bedraagt voor 2022 € 216.000 zodat de maximale gerichte vrijstelling € 64.800 gaat bedragen.

Verhoging reiskostenvergoeding

Het voorstel is om de gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoedingen met ingang van 1 januari 2023 te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Dit gaat zeer waarschijnlijk wel door en het plan is om dit per 2024 zelfs € 0,22 p.k te maken.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Vanwege de toegenomen inflatie is het voornemen om de eerste schijf van de vrije ruimte (loonsom tot € 400.000) te verhogen van 1,7% in 2022 naar 1,92% in 2023.

Wijziging tarieftabel en arbeidskorting

De grens van de eerste schijf van de tabel (tarieftabel) zal met ingang van 1 januari 2023 stijgen van € 35.472 naar € 37.149, terwijl het loonbelastingtarief zal dalen van 9,42% naar 9,28%. De grens van de tweede schijf zal worden verhoogd van € 69.398 naar € 73.031 bij een gelijkblijvend tarief van 49,5%.

Bron: XpertHR