Category Archives: HR-categorie

De Thuiswerkcoach

De Thuiswerkcoach

De Thuiswerkcoach kan helpen

Thuiswerken klinkt misschien leuk, maar niet iedereen kan thuis net zo goed werken als op kantoor. Daarnaast missen mensen de collega’s, de interactie, het sociale aspect van werken. De thuiswerkcoach kan helpen.

Daarnaast heeft niet elke medewerker een ergonomische werkplek en kunnen er klachten ontstaan. Hoe signaleer je die als werkgever?

Andere vragen die spelen bij werkgevers zijn:

 • Hoe weet ik of mensen het fijn vinden om thuis te werken?
 • Hoe weet ik of ze een fijne, ergonomische werkplek hebben?
 • Hoe onderhoud ik het contact met de medewerkers en wel zodanig dat ze niet het gevoel hebben dat ik ze controleer?
 • Wanner is er te weinig en wanneer te veel contact?
 • Hoe hou ik het ’team-gevoel’?

De Thuiswerkcoach

De HR Adviseurs van Peoplez in een rol van thuiswerkcoach kunnen u hierbij helpen. Door het onderhouden van contact met uw medewerkers, via telefoon of online videobellen, als thuiswerkcoaches, maar namens u.

Een gesprek zal soms misschien 5 minuten duren, soms wellicht een uur. Het kan dan gaan over hun thuiswerkplek, over hun privé-situatie, over het contact met de leidinggevende, over het werk zelf, etc. Het kan ook zo zijn dat mensen simpelweg hun verhaal even kwijt willen.

thuiswerkcoach

Contact met welke medewerker?

Waarschijnlijk is er niet bij elke medewerker behoefte aan contact. Wie er gebeld gaat worden en in welke volgorde bepalen jullie uiteraard zelf. Doe dat in overleg met de managers. Sommigen willen wellicht niet dat we ‘hun mensen’ bellen, omdat ze zelf al goed en veel contact met ze hebben, anderen vinden het wellicht juist heel fijn als iemand anders namens hen belt met de medewerkers.

Natuurlijk is het ook goed om intern te communiceren dat dit aangeboden wordt en medewerkers ook uit zichzelf contact met ons op kunnen nemen.

Voorkom klachten, burn-out en sociaal isolement

We kunnen helpen -als thuiswerkcoach- om je medewerkers in beeld te houden en eventuele knelpunten aan het licht te brengen vóór dat deze oplopen en een reden worden voor klachten en kans op uitval.

Wij zullen per medewerker bijhouden wat de kern van het verhaal is. Indien nodig en met instemming van de medewerker zullen we dit intern bij de werkgever verder bespreken. Zonder toestemming blijft de informatie bij ons. Uiteraard zullen we wel een rode draad rapporteren als deze er is, zodat u hier op kan anticiperen.

Meer weten of direct aan de slag met onze thuiswerkcoaches?

Bel 030 208 1111 of mail naar m.dendaas@peoplez.nl

Aandachtspunten en veranderingen HR 2021

Aandachtspunten en veranderingen HR 2021

Per januari 2021 zijn er weer veel aandachtspunten en veranderingen op HR-gebied. Zo brengen Corona en de Brexit gevolgen met zich mee en staan er diverse fiscale wijzigingen op stapel.  Via dit document willen we u op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken én geven we tips over zaken waar u nú al op kunt inspelen.

Indien u vragen heeft of meer wilt weten, aarzelt u dan niet om ons te bellen
(030 – 208 1111) of te mailen (info@peoplez.nl).

Alle aandachtpunten en veranderingen 2021 HR op een rij:

 1. Corona en de NOW-regeling

In het voorjaar van 2020 is de subsidieregeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd. De regeling is in juni 2020 verlengd met vier maanden.  De daarop volgende derde verlenging kent een looptijd van 9 maanden tot 1 juli 2021. Deze derde tranche  kent een aflopende tegemoetkoming van de loonsom en biedt ruimte de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De eerste drie maanden wordt 80% uitgekeerd waarna iedere 3 maanden het uitkeringspercentage met 10 procentpunt afneemt. Tevens geldt dat vanaf 1 april 2021 het omzetverlies tenminste 30 procent moet zijn. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we graag naar https://www.peoplez.nl/now-3-0-de-3e-now-regeling-hoe-werkt-het/ of belt u ons op 030 208 1111.

 1. Vaste reiskostenvergoeding omlaag door thuiswerken
  Gedurende de coronacrisis mocht de werkgever in 2020 vaste reiskostenvergoedingen blijven geven op basis van het ‘oude’ werkpatroon. Maar vanaf 1 april 2021 moeten de werkelijke kosten weer uitgangspunt zijn voor de vergoedingen en verstrekkingen, blijkt uit het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Dit betekent veelal dat werknemers lagere vergoedingen zullen ontvangen.
 2. Verlenging geboorteverlof voor partners
  Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners verlengd, op te nemen in de eerste zes maanden na de bevalling. De partner van een moeder kan dan vijf weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van zijn/haar dagloon doorbetaald.
  Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof.

Volgens de wet kun je dit verlof aanvragen als je partner van de moeder bent en:

 • geregistreerd partner bent
 • ongehuwd samenwoont
 • gehuwd samenwoont
 • je het kind erkent
 1. Werkkostenregeling

Vrije ruimte
Vanwege de coronacrisis werd eerder de vrije ruimte voor dit jaar (2020) bepaald op 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Vanaf 2021 wordt dit 1,7%. Vanaf 2021 wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Hiermee wordt de extra vrijstelling van de scholingsaftrek betaald. Een werkgever kan scholingskosten in beginsel voor werknemers belastingvrij verstrekken.

 1. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek – de aftrekpost van de winst waarover geen belasting wordt betaald (was € 7.030) gaat op 1 januari 2021 naar € 6.670. De aftrek wordt de jaren daarna stapsgewijs verlaagd
tot in 2036 € 3.240 is bereikt.

 1. ZZP’ers

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 januari 2021 vervangen door een nader vast te stellen regeling/wet. Per zelfde datum vervalt het zogeheten moratorium (opschorting). Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 1. 30% regeling

De overgangsregeling eindigt per 1 januari 2021. Dat betekent dat voor allen die daarvoor in aanmerking kwamen de 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar wordt teruggebracht.

 1. Bijtelling auto van de zaak

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt een verlaagde bijtelling van 12 procent over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde. Over de rest van de cataloguswaarde rekent de fiscus het reguliere bijtellingstarief van 22 procent.

 1. Oproepkrachten

Oproepkrachten hebben sinds januari 2020 al het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook hebben oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot 24 uur.

Bij continuering van het dienstverband na twaalf maanden (verlenging is niet verplicht!), moet de werkgever de oproepkracht een contract aanbieden voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden. Doet hij dit niet, dan kan de werknemer toch loon claimen voor dat gemiddeld aantal uren.

 1. De transitievergoeding

Kleine ondernemers
Per 2021 hebben werkgevers die hun kleine onderneming stoppen vanwege pensionering of ziekte, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Ook als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen. Overigens staat deze regeling nu ‘on hold’.

Na 2 jaar ziekte
Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een
opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast geeft
deze regeling werknemers meer zekerheid. Dit zorgt dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na 2 jaar ziekte.

Maximum transitievergoeding 2021
Voor de transitievergoeding geldt in 2021 een wettelijk maximum van € 84.000. Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000, dan bedraagt de maximale transitievergoeding een jaarsalaris

Berekening Transitievergoeding
Hier nog een keer de wijze waarop u transitievergoeding berekent:

 • voor de volle dienstjaren

het aantal volle dienstjaren * (⅓ x het bruto maandsalaris, plus vakantietoeslag en
andere vaste emolumenten)

 • voor een deel of het overige deel:

het totale brutosalaris over die periode/het bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)

te berekenen en deze bij elkaar op te tellen.

11. Nieuw pensioenstelsel

Om te komen tot een duurzaam houdbaar pensioenstelsel, gaat het kabinet in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uitwerken in wetgeving. De bedoeling is om de wet- en regelgeving die daarvoor nodig is in het tweede kwartaal van 2021 in te dienen. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader kan dan per 2022 in werking treden. Daarbij wordt een ‘ingroeipad’ voor pensioenfondsen vastgelegd naar het nieuwe stelsel.

 12. Payrolling

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is, met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

13. AOW en Pensioen

AOW-leeftijd stijgt minder hard
Er is overeengekomen dat de AOW-leeftijd bevriest op 66 jaar en 4 maanden tot 2021. Daarna gaat het met kleine stappen omhoog tot 67 jaar in 2024.

Nieuw pensioenstelsel
Om te komen tot een duurzaam houdbaar pensioenstelsel, gaat het kabinet in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uitwerken in wetgeving. De bedoeling is om de wet- en regelgeving die daarvoor nodig is in het tweede kwartaal van 2021 in te dienen. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader kan dan per 2022 in werking treden. Daarbij wordt een ‘ingroeipad’ voor pensioenfondsen vastgelegd naar het nieuwe stelsel.

14. Brexit

In het terugtrekkingsverdrag, niet te verwarren met het akkoord over de toekomstige relatie, zijn onder meer afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers die in Engeland wonen en Britten die in de EU wonen na het aflopen van de overgangsperiode op 31 december 2020. Er is op dit moment nog geen akkoord tussen de Britten en de EU. De mogelijke consequenties zijn dus ook nog niet bekend.

 

Meer weten?

Bel Peoplez op 030 – 208 1111

Of mail naar info@peoplez.nl

NOW 3.0

NOW 3.0

NOW 3.0 is verdeeld in 3 tranches:

o derde tranche: oktober t/m december 2020

o vierde tranche: januari 2021 t/m maart 2021

o vijfde tranche: april 2021 t/m juni 2021

NOW 3.0 – berekening omzetverlies

 • omzetverlies wordt bepaald door periode van drie maanden te vergelijken met 25% van de omzet van 2019
  • werkgever mag per tranche omzetperiode kiezen, maar (i) de startdatum ligt altijd op de 1e van de maand en (ii) die kalendermaand moet vallen binnen de betreffende tranche
  • als er eerder NOW is aangevraagd, moet de periode van omzetdaling aansluiten op een vorige tranche

NOW 3.0 – bepaling loonsom

 • voorschotten van alle drie de tranches worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020
  • pas als de loonsom in de betreffende tranche is gedaald met een hoger percentage dan de vrijstelling (10, 15, 20%), volgt een korting op de subsidie
  • voor elke euro die de loonsom teveel is gedaald, ontvangt de werkgever resp. 80, 70 of 60 cent minder subsidie

Rekenvoorbeeld derde tranche NOW

 • Adviesbureau Kuipers B.V.
  • loonsom in juni 2020 = € 40.000
  • omzetdaling = 50%later blijkt dat:
 • loonsom over oktober t/m december 2020 € 96.000 bedroeg
  • loonkosten dus 20% gedaald zijn t.o.v. referentiemaand

berekening van voorlopige subsidie:

50% x 40.000 x 3 x 1,4 x 0,8 (maximale compensatie) = € 67.200
voorschot (80%) = € 53.760

Correctie op definitieve subsidie:

12.000 (10% van de loonkosten) x 1,4 x 0,8 = € 13.440
meegetelde loonkostendaling van 10% leidt tot vermindering van de subsidie met 20%

NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag

 • bij bedrijfseconomisch ontslag worden geen loonkosten in mindering gebracht op subsidie (NOW 1: 150%, NOW 2:100%)
 • korting van 5% op subsidiebedrag bij collectief ontslag in combinatie met ontbreken overeenstemming met vakbonden vervalt eveneens
 • werkgever ontvangt dus volle subsidie ook bij bedrijfseconomisch ontslag zolang de
  betreffende werknemers in die betreffende periode daadwerkelijk op de loonlijst staan
 • NIEUW: werkgever heeft inspanningsverplichting om werknemer van werk-naar-werk te begeleiden (Geldt niet bij VSO’s)
 • werkgever is verplicht om in subsidietijdvak, waarin hij bedrijfseconomische ontslag aanvraagt, contact op te nemen met de UWV telefoon NOW (088 – 898 20 04).
 • een werkgever die deze verplichting schendt, wordt voor 5% gekort op het subsidiebedrag

NOW 3.0 – bonus- en dividendverbod

 • bonus- en dividendverbod en verbod op inkoop eigen aandelen blijft gelden
 • geldt alleen bij voorschot/definitieve subsidie van EUR 100.000/EUR 125.000
 • voor de tranches 1, 2 en 3 geldt het verbod voor het jaar 2020, voor de tranches 4 en 5 geldt dit voor het jaar 2021

NOW 3.0 – aanvraag, voorschot & vaststelling

 • loket open: 16 november 2020 (tot 13 december 2020)
 • vaststelling subsidie: vanaf 1 september 2021
 • werkgever krijgt 24/38 weken om een aanvraag tot vaststelling te doen

NOW 3.0 – terugvordering

 • bij terugvordering geldt standaard een betalingstermijn van 6 weken
 • UWV zal verzoek om betalingsregeling (12 maandelijkse termijnen) welwillend in behandeling nemen

Wilt meer weten of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de NOW 3.0 ? Bel ons op 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

Thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen (o.a. vanwege Corona)

Het is een vreemde tijd. Veel medewerkers werken thuis en de verwachting is dat men in de toekomst ook vaker vanuit huis zal werken. Zie ons eerdere artikel ‘Het nieuwe Normaal: hybride werken.’

Hoe zit dat met thuiswerken en vergoedingen? Wat mag wel en wat niet? Wat is gebruikelijk en wat doen andere organisaties?

Verruiming vrije ruimte WKR

Zoals u weet mag u onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat noemt men de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 (tijdelijk dus) verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

Vaste vergoedingen

Krijgen uw werknemers een vaste vergoeding van u, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding voorlopig niet aan te passen. Tot en met 31 december 2020 mag u blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd (let op: daarna niet meer!).

Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding al vaststond vóór 12 maart 2020. Is een recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk van een keuze van uw werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem)? Dan moet hij zijn keuze destijds uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

thuiswerken en vergoedingen

Voorwaarden thuiswerkplek voor werknemers (het noodzakelijkheidscriterium)

Los van het feit dat een werkplek moet voldoen aan ARBO-voorwaarden –u bent arbo-technisch ook verantwoordelijk voor de thuiswerkplek- , zijn er ook fiscale regels waar u rekening mee moet houden.

Een laptop, smartphone, beeldscherm, gereedschap of stoel ter beschikking stellen is alleen belastingvrij mogelijk als voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Nu denkt u wellicht: het lijkt me nu wel noodzakelijk. De fiscale regels zijn als volgt:

 • De werkgever moet de voorziening betalen
 • De kosten mogen niet aan de werknemer worden doorberekend. De voorziening moet naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
 • De werknemer moet de voorziening –indien het dienstverband eindigt- teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan de werkgever betalen.

Voorzieningen voor thuiswerken

Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die u aan uw werknemers geeft, of vergoedingen daarvoor, hoeft u dus níet mee te tellen bij het belastbaar
loon als deze hulpmiddelen voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Of als zij voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt.

Hulpmiddelen die voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt

Voldoen hulpmiddelen niet (helemaal) aan het noodzakelijkheidscriterium? Dan hoeft u ze misschien toch ook niet mee te tellen bij het belastbaar loon. Dat is zo als uw werknemer deze hulpmiddelen ook buiten zijn werkplek kan gebruiken, maar ze voor ten minste 90% zakelijk gebruikt.

Let op! Bureaustoelen

Een bureaustoel valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Een bureaustoel is namelijk geen gereedschap. Gereedschap wordt gebruikt om iets te maken, te meten of te controleren.

Een bureaustoel valt ook niet onder de hulpmiddelen die voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt. Want uw werknemer gebruikt die bureaustoel niet (ook) op een werkplek. De werkruimte thuis geldt nl. níet als een werkplek.

Een bureaustoel kan wél vallen onder voorzieningen die ervoor zorgen dat de werkruimte thuis voldoet aan de eisen van de Arbowet. Een bureau of bureaustoel belastingvrij vergoeden mag dus wel (net als verlichting, beeldschermbril, toetsenbord, muis, headset, beeldscherm, etc.).

Arbovrijstelling

Als u voorzieningen vergoed die ervoor zorgen dat de thuiswerkplek van uw werknemers voldoet aan de eisen van de Arbowet hoeft u deze niet  mee te tellen bij het belastbaar loon van die werknemers.

Zulke voorzieningen tellen niet mee voor het belastbaar loon van uw werknemers als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De voorzieningen hangen samen met de verplichtingen die u hebt op grond van de Arbowet
 • Uw werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor die voorzieningen
 • De inrichting van de werkruimte thuis voldoet, onder andere door deze voorzieningen, aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:
 • De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen
 • Om aan de 1e eis te voldoen heeft de werknemer een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel
 • In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen aanwezig voor een doelmatige kunstverlichting.

Internet thuis: belastingvrij of niet?

Ook de internetaansluiting bij uw werknemer thuis moet voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Nu is thuiswerken zonder internet lastig of misschien zelfs onmogelijk. De vergoeding van het internetabonnement is gericht vrijgesteld als deze noodzakelijk is voor uw werknemer.

Meestal heeft uw werknemer een zogenaamd combinatie pakket met TV, radio, bellen en internet. In dit geval mag u een deel van de kosten vergoeden, derhalve enkel voor de internetaansluiting.

Welk bedrag hier reëel is, is lastig te zeggen. De kosten zijn afhankelijk van de snelheid en verschillen per aanbieder. Tarieven voor internet liggen vaak tussen 25,- en 50,-. Een lager bedrag vergoeden kan natuurlijk ook, vooral omdat de internetverbinding zeer waarschijnlijk niet alleen voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt.

Deze vergoeding is overigens belastingvrij en gaat niet ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Consumpties, gas, water en licht

Wanneer de werknemer op de werkplek koffie en thee drinkt of een koekje uit de trommel haalt, hoef je dat niet te belasten. Dat komt omdat hiervoor een nihilwaardering geldt. Wanneer de werknemer thuiswerkt, ligt dat echter anders.

Een thuiswerkplek geldt voor de belastingdienst alleen als werkplek wanneer deze voldoet aan drie strenge regels:

 • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair;
 • Je hebt met de werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen jij over de ruimte beschikt;
 • Jouw werknemer werkt in die ruimte.

thuis werken en vergoedingen

Wat mag en kan er dan wel?

Wie werknemers toch een thuiswerkvergoeding wil geven, is daarom in de meeste gevallen aangewezen op de vrije ruimte. Zoals al eerder aangegeven is, vanwege de coronacrisis, de vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro eenmalig verhoogd naar 3 procent (alleen in 2020).

Als je vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in jouw vrije ruimte wil onderbrengen, moet je ze als eindheffingsloon aanwijzen. Je betaalt er dan geen loonbelasting over.

Je kan een thuiswerkvergoeding dus alleen onbelast verstrekken als je nog vrije ruimte over hebt. Zit je al aan het maximum van 3 procent (normaal gesproken 1,7 procent) dan moet je 80 procent belasting betalen over al het andere dat je aan de werknemer verstrekt en waarvoor geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering geldt.

Wat doen andere organisaties / berekening NIBUD

Uit een rondvraag in opdracht van de FNV onder 9.400 leden blijkt dat ongeveer één op de tien werknemers al een thuiswerkvergoeding ontvangt.

Ook uit reacties op het forum van technologiewebsite Tweakers over thuiswerkvergoedingen valt op te maken dat er steeds meer werkgevers zijn die thuiswerk maandelijks vergoeden. De genoemde bedragen lopen uiteen van 15 euro tot 75 euro per maand.

Diverse organisaties geven dus al een thuiswerkvergoeding, vanuit de vrije ruimte. Dit is vaak de ca. 2,- netto per dag die het NIBUD berekend heeft. Vaak zie je wel dat de vergoedingen voor thuiswerken voorlopig gegeven worden, dus t/m eind december 2020 of zolang als de Corona-maatregelen van kracht zijn.

Het Nibud heeft de volgende zaken berekend en meegenomen in de ondertussen bekende 2,- per dag als vergoeding voor thuiswerken:

 • Elektriciteitsverbruik
 • Waterverbruik
 • Gasverbruik
 • Koffie/thee (6 kopjes per werkdag)
 • Wc-papier
 • Afschrijving van bureau en stoel

In deze berekening zitten niet de kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen zoals computerapparatuur, telefoonkosten en reiskosten.

Voorbeelden van thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen, wat doen andere organisaties eigenlijk?

Verzekeraar VGZ heeft in mei al een tijdelijke thuiswerktoeslag afgesproken: maandelijks 75 euro bruto en eenmalig 150 euro voor inrichting van de thuiswerkplek.

Bij de Nederlandse tak van de Duitse verzekeraar Allianz ontvangt een gemiddeld personeelslid een thuiswerkvergoeding van 80 euro netto per maand. Dat gaat naar 60 euro per netto maand als de medewerker al een telefoon van de zaak heeft. Deze bedragen moeten de extra uitgaven aan bijvoorbeeld gas, water, licht, koffie, thee en kantoorartikelen afdekken, aldus de verzekeraar.

Bij CZ krijgen werknemers een nettobedrag van 2,50 euro voor iedere dag dat er vanuit huis wordt gewerkt.

Bij NN Group krijgen het vaste personeel en ook de medewerkers op uitzendbasis een belastingvrije vergoeding van 30 euro per maand, in ieder geval tot en met december. Dat is bedoeld als tegemoetkoming voor internetkosten die werknemers kwijt zijn om bijvoorbeeld een snellere aansluiting thuis te regelen.

Het FNV probeert in de cao voor callcenters vast te leggen dat thuiswerkers die apparatuur hebben van het werk, dus bijvoorbeeld een telefoon of computer, een vergoeding van 25 euro per maand krijgen. Voor thuiswerkers zonder apparatuur is dat 30 euro per maand, op basis van een fulltime baan.

Het internationale softwarebedrijf OutSystems heeft de medewerkers  een eenmalige thuiswerkvergoeding van 500 euro netto gegeven.

Bij banken als ING, ABN AMRO, Rabobank en PWC wordt achter de schermen druk gewerkt aan
een thuiswerkbeleid, waar een vergoeding mogelijk een onderdeel van wordt. Bedragen zijn nog
niet bekend, maar zullen waarschijnlijk in de lijn van het NIBUD liggen.

Bedrag voor thuiswerkplek: wat is gebruikelijk?

Voor het inrichten van thuiskantoor wordt het bedrag tot max.  750 euro vaak genoemd. Veelal ligt het tussen 500,- en 750,-.

Dit is dus geen vergoeding, de spullen blijven eigendom van werkgever. Overigens zien we dat grotere organisaties vaak meer vergoeden en kleinere wat minder.

Vragen over thuiswerken en vergoedingen? Neem contact met ons op via 030 208 1111 of via info@peoplez.nl

Het Nieuwe Normaal: Hybride werken

Het Nieuwe Normaal: Hybride werken

Hybride werken wordt het nieuwe normaal.

Zolang Corona de wereld beheerst, werken veel mensen thuis. In het begin van de pandemie dachten veel mensen dat thuiswerken, of beter gezegd vanuit huis werken, de standaard voor de toekomst zou worden. Nu we ruim een half jaar verder zijn, blijkt dat een groot deel van de medewerkers het werken op kantoor mist en dat mensen, zodra het kan, weer meer naar kantoor willen. Hoe ziet het werken er ná Corona uit?

Zeer waarschijnlijk gaan we naar een situatie die ik ‘Hybride werken’ noem. Deels vanuit huis, deels op de zaak. Of het meer vanuit huis of meer op de zaak zal zijn, hangt van de functie, het type werk en de persoonlijkheid van de medewerkers.

Productiviteit
Tijdens de 1e Corona-golf werd er beweerd dat de thuiswerkers productiever waren dan wanneer ze op de zaak werkten. Dit is overigens nooit aangetoond, maar kan zomaar eens waar geweest kunnen zijn. De vraag is echter of dit na lange tijd thuiswerken ook zo zal zijn. Mijn verwachting is dat de productiviteit na verloop van tijd langzaam afneemt als men volledig thuis werkt.

Aan de andere kant worden vergaderingen effectiever gehouden, is er veel minder reistijd (en files) en kan men een betere work-life balance realiseren.

1 + 1 = 3
Door met elkaar, naast elkaar, samen te werken ontstaat vaak een situatie die meer is dan de som der delen. Mensen kunnen elkaar versterken, elkaar op ideeën brengen, elkaar energie geven, zaken van elkaar overnemen, waardoor de optelsom van hun inspanningen groter zijn dan de individuele input bij elkaar opgeteld.

Dit wezenlijke onderdeel van samenwerken is afwezig in een situatie waarin men vooral vanuit huis werkt.

Fysiek contact met leuke collega’s
Mensen hebben niet alleen werk om geld te verdienen, maar ook voor zingeving en de sociale contacten. Werkplezier blijkt al jaren een doorslaggevende factor te zijn als het gaat om een nieuwe job. Wat verstaan we onder werkplezier? Een positieve werksfeer én leuke, gezellige collega’s.

Het fysieke contact mag letterlijk zijn (aanraking, een schouderklopje), maar het kletspraatje bij de koffiemachine of aan de lunchtafel zijn essentieel. Veel mensen missen dat als ze structureel thuis werken.

Thuiswerk faciliteren en afspraken maken
Veel mensen die vanuit huis werken, doen dat aan de keukentafel of vanaf de bank. Dat is arbo-technisch onverantwoord. Werkgevers worstelen hiermee, zij zijn immers verantwoordelijk voor een goede werkplek, ook thuis. Daarnaast hebben veel werkgevers nog geen duidelijke afspraken met de thuiswerkers.  Het zou goed zijn als werkgever en werknemer afspraken maken en deze vastleggen in een thuiswerkovereenkomst.

Hybride werken
Waarschijnlijk wordt in de toekomst het hybride werken het nieuwe normaal. Deels vanuit huis, deels op de zaak. Deze constructie biedt ‘the beste of both worlds’.

Wilt u advies over de situatie bij u op kantoor, wilt u een thuiswerkovereenkomst of weten hoe je een thuiswerkplek goed en verantwoord inricht?

Bel ons op 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

Wanneer moet je transitievergoeding betalen?

Wanneer moet je transitievergoeding betalen?

Wanneer moet je transitievergoeding betalen. Het antwoord op deze vraag is: bijna altijd.

Aflopend contract niet verlengen

Vroeger had de medewerker pas recht op een (transitie)vergoeding na een dienstverband van minimaal 2 jaar. Om die reden gingen veel werkgever contracten aan van 7 maanden, verlengd met 8 maanden en dan nog eens 8 maanden, zodat de grens van 24 maanden niet bereikt werd.

Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voor te zetten moet dan wel bij de werkgever liggen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Als de medewerker besluit om het contract niet te verlengen hoeft de werkgever géén transitievergoeding te betalen.

Een vergoeding is dus wettelijk verplicht zodra het ontslag via het UWV of de kantonrechter gaat óf na afloop van een tijdelijk dienstverband dat op initiatief van de werkgever niet verlengd wordt.

Wel verlenging, minder uren

Soms wil de werkgever de arbeidsovereenkomst wel verlengen, maar voor minder uren. Dan heeft de werknemer meestal alsnog recht op een transitievergoeding voor het deel dat men minder gaat werken (deeltijdontslag). Het aantal uur moet dan wel minimaal 20% minder zijn en dit mag niet tijdelijk zijn. Heeft de werknemer zelf verzocht om minder te werken? Dan geldt er geen transitievergoeding.

Transitievergoeding bij nul-uren contracten, oproepcontracten en uitzendkrachten

Als een medewerker op een oproep-, nul-uren-, min-max- of uitzendcontract werkzaam is, dan gelden dezelfde regels. Dus ook dan is er sprake van recht op transitievergoeding, al vanaf de 1e dag!

Zorg bij een uitzendconstructie dat er duidelijke afspraken zijn met het uitzendbureau over het uitbetalen van de transitievergoeding. Zit dit al in het uurtarief verwerkt of factureert de uitzender de transitievergoeding achteraf?

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn ook omstandigheden waarbij je als werkgever niet verplicht bent om een transitievergoeding te betalen. Dit kan gelden voor de volgende situaties:

 • Als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd en de werkgever een ontslagvoorstel doet;
 • Als de werkgever failliet is verklaard, uitstel van betaling heeft gekregen of in de schuldsanering zit;
 • Als de medewerker jonger is dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week werkt;
 • Als de medewerker ontslagen wordt vanwege de bereikte pensioenleeftijd;
 • Als de medewerker ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, intimidatie of veelvuldig te laat komen;
 • Als er in de cao een vergelijkbare voorziening is opgenomen (zoals bijvoorbeeld een wachtgeldregeling). Dit mag vanaf 1 januari 2020 alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en hoeft niet meer ‘gelijkwaardig’ te zijn aan de transitievergoeding;
 • Als de medewerker een gelijkwaardig of beter aanbod van de werkgever om het contract te verlengen weigert.

Wilt u meer weten over transitievergoeding of heeft u behoefte aan ander HR Advies? Neem contact met Peoplez op via 030 – 208 1111 of via info@peoplez.nl

Voor het berekenen van de transitievergoeding verwijzen we u naar de tool op www.ontslag.nl

Reorganisatie en ontslag na Corona MKB

Reorganisatie en ontslag na Corona MKB

Reorganisatie en ontslag na Corona is iets waar het MKB zich ook zorgen over maakt.

De Coronacrisis raakt ons allemaal en zeker ook het MKB. Vragen als ‘Hoe behoud ik mijn business, mijn omzet, mijn klanten?’ of ‘Is de markt definitief verandert en wat betekent dit voor mijn business of bedrijf?’

NOW regeling

Het kabinet komt werkgevers, ook MKB, tegemoet met de NOW regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden voorwaarden:

De eerste voorwaarde is dat de organisatie een omzetverlies van minimaal 20% moeten hebben.  De berekening voor NOW 1.0 is net wat anders dan bij NOW 2.0. Op het internet is daarover voldoende te vinden, maar als u praktische hulp nog heeft bij de berekening of de aanvraag, kunt u ons gewoon even bellen (030 208 1111).

De tweede voorwaarde is dat bedrijven gedurende de periode waarvan een tegemoetkoming wordt ontvangen het reguliere salaris aan hun werknemers moeten blijven doorbetalen en geen ontslagaanvraag mogen doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Ontslag wegens bedrijfseconomische reden tijdens de NOW-regeling

Wanneer ontslag van één of meerdere werknemer toch noodzakelijk is, dan wordt de ontvangen NOW subsidie verminderd en moet er een deel terugbetaald worden. Populair gezegd zit er dus een boete op ontslag. Overigens moet je als ondernemer ook een flink deel terugbetalen indien de loonsom lager wordt door natuurlijk verloop of het niet verlengen van aflopende contracten. Veel ondernemers weten dit niet.

Voor meer info, bel ons gerust.

Toch reorganiseren en medewerkers ontslaan

In de situatie dat je toch gaat reorganiseren en medewerkers moeten worden ontslagen kun je met individuele medewerkers een vaststellingsovereenkomst aangaan óf ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV.

Bij een aantal onder de 20 medewerkers kun je beide routes kiezen, indien er sprake is van ontslag van 20 medewerkers of meer dan ben je verplicht om dit voornemen eerst schriftelijk te melden aan de vakbond en aan het UWV op grond van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Wachtperiode

Na de aanmelding bij de vakbond en het UWV treedt er vervolgens een wachtperiode van één maand in (ook als de groep kleiner is dan 20 medewerkers waar ontslag voor wordt aangevraagd). In deze wachtmaand moet de werkgever overleg plegen met de belanghebbende vakbond om na te gaan of eventueel ontslagen kunnen worden voorkomen en om – indien vereist – een sociaal plan op te stellen. Pas als die maand voorbij is, gaat de procedure bij het UWV van start en worden de aanvragen voor ontslagvergunningen volgens de normale procedure afgehandeld.

Bovenstaande kán een reden zijn om te proberen met individuele medewerkers tot een akkoord (en dus een vaststellingsovereenkomst, kortweg VSO) te komen.  Overigens heb je voor reorganisatie of ontslag (wel of niet i.v.m. Corona) niet per se een jurist nodig. Veel ondernemers denken dat, maar een goed HR bureau kan je hiermee ook heel goed helpen én een stuk goedkoper.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Indien werkgever en werknemer samen tot beëindiging van de overeenkomst komen, dan worden de afspraken daaromtrent vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, kortweg een VSO. In de VSO staan afspraken over de einddatum (hou rekening met de opzegtermijn), de transitievergoeding en eventueel ontslagvergoeding, het vrijstellen van werkzaamheden, een geheimhoudingsbeding en eventueel concurrentie- of relatiebeding, etc. Ook hiervoor geldt: een HR bureau kan je prima van een juridisch getoetste VSO voorzien (tegen veel lagere kosten).

Ontslag via UWV

Als de medewerkers niet willen meewerken aan een VSO, dan zal je als werkgever naar het UWV moeten gaan om een ontslagvergunning aan te vragen. Er is dus sowieso een meldingsplicht bij een ontslagaanvraag van 20 medewerkers of meer.

Wanneer zich één van de volgende omstandigheden zich voordoen kan een werkgever een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV indienen:

 • slecht of slechter wordende financiële situatie van het bedrijf
 • werkvermindering
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering en outsourcing
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 • een bedrijfsverhuizing
 • vervallen van loonkostensubsidie

In de uitvoeringsregels van het UWV staan per bedrijfseconomische reden een aantal voorwaarden waar de werkgever aan moet voldoen, maar voor alle redenen geldt in elk geval dat aannemelijk gemaakt moet worden dat:

 • er structureel over een periode van ten minste 26 weken arbeidsplaatsen vervallen door (volledige) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • de juiste volgorde voor ontslag is toegepast (afspiegelingsbeginsel);
 • er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. De redelijke herplaatsingstermijn gaat overigens lopen vanaf het moment dat UWV toestemming geeft voor ontslag en is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer(s).

Overige aandachtspunten bij reorganisatie en ontslag na Corona MKB

 • De werkgever is -op grond van Wet op de ondernemingsraden- verplicht om eerst advies te vragen aan de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging;
 • De werkgever dient de bedrijfseconomische noodzaak tot ontslag te onderbouwen. Er dient met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses aannemelijk te worden gemaakt dat er een noodzaak is tot reorganiseren;
 • De werkgever dient aan de hand van het personeelsoverzicht aannemelijk te maken dat hij de juiste volgorde voor ontslag toepast. De werkgever kan niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Dit wordt op basis van het afspiegelingsbeginsel Afspiegelen is verplicht;
 • De werkgever moet voorts aannemelijk maken dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemers binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf.

Conclusie

In een corona-reorganisatie zit veel voorbereidingstijd én een volledig stappenplan. Neem de juiste stap op het juiste moment en sla geen stappen over.

Begin daarom op tijd, stel een tijdpad vast, verzamel de juiste gegevens en overleg met betrokkenen (aandeelhouders, adviseurs, ondernemingsraad en/of de vakbond). Houd ook rekening met transitievergoedingen!

Heb je als MKB ondernemer vragen en/of opmerkingen of heb je gewoon hulp nodig bij de reorganisatie na Corona? Neem dan gerust contact met ons op. Zoals eerder vastgesteld is een jurist veelal niet nodig. Wij helpen u graag verder.

030 208 1111                                                                                                                    info@peoplez.nl

Waarom de economische Corona-klap nog moet komen

Waarom de economische Corona-klap nog moet komen

Optimisme

Veel organisaties en instellingen melden optimistische geluiden over het herstel na de Corona-crisis. Laat ik voorop stellen dat ik altijd optimistisch van aard ben en eigenlijk altijd kansen zie. Ook nu. Er zijn veel optimistische geluiden tijdens de corona-crisis.

Maar: de echte economische dreun wegens Corona gaat echt nog komen! Het optimisme is helaas niet terecht.

NOW

De overheid heeft snel gereageerd door de NOW-regeling op te tuigen. Dat is een knap staaltje dat respect verdient. Natuurlijk valt er op de regeling wel het een en ander aan te merken, maar er moest snel iets gebeuren en dan kun je niet alles goed dicht timmeren en met alles en iedereen volledig rekening houden.

De regeling heeft er in ieder geval voor gezorgd dat veel organisaties niet direct omvielen en dat veel mensen hun baan konden behouden. De schade werd beperkt. De optimistische geluiden corona-crisis zijn dus niet terecht.

NOW 2.0

De NOW 2.0 regeling wordt een stuk minder aangevraagd dan de 1e regeling. Toch zal ook deze regeling veel bedrijven in de lucht houden en banen behouden. Echter, en dat weten veel ondernemers niet- er zit een addertje onder het gras. Als de totale loonsom gedurende de periode daalt, moet er een groot deel van de subsidie terugbetaald worden. Zelfs als de daling ontstaat zonder gedwongen ontslagen, dus door natuurlijk verloop, aflopende contracten etc.

NOW 3.0 ?

Zoals het er nu naar uitziet komt er nog wel een nieuwe regeling na afloop van NOW 2.0. De nieuwe regeling zal zeer waarschijnlijk een stuk soberder zijn dan de eerste twee. En dat kan ook niet anders, de overheid kan niet onbeperkt organisaties overeind houden.

Toch meer faillissementen

Diverse ondernemingen zijn overeind gehouden door de NOW-regelingen, maar zullen zonder overheidssteun alsnog omvallen. De eerste klappen vallen waarschijnlijk al kort na afloop van NOW 2.0.

Als er daarna controle komt op de aangevraagde NOW-regelingen, dan zal de conclusie zijn dat er organisaties zijn die terug moeten betalen. Voor sommige misschien een klein deel, voor andere een groot deel. En ook dat zal nieuwe faillissementen tot gevolg hebben.

Crisis duurt te lang

Tot slot duurt de economische crisis voor ondernemers te lang. Veel organisaties zouden een crisis van enkele maanden (inclusief lockdown) nog kunnen overleven, maar niet als de economie zich niet snel herstelt. De vooruitzichten zijn wat dat betreft ook heel somber, ramingen variëren tussen -/- 6,6% en -/- 8% voor 2020.

Helaas, de economische corona-klap gaat zeer waarschijnlijk nog komen….

Indien u hulp kunt gebruiken bij het aanvragen van de NOW 2.0 regeling of bij het herstructureren of reorganiseren van uw organisatie, belt u dan met Peoplez, 030 208 1111

Ook voor overig HR Advies staan we voor u klaar!

Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

Veel werkgevers weten het niet, wat mag je wel en wat mag je niet vragen aan een medewerker die zich ziek meldt? Oftewel: Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

In feite komt het er op neer dat een werkgever alleen aan een werknemer die zich ziek meldt mag vragen hoe lang de werknemer denkt dat het ziekteverzuim zal duren (vanwege de privacyregels).

Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres van de zieke medewerker;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden (en of er iets overgenomen moet of kan worden);
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Als werkgever mag je dus in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de hierboven genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer!

Welk werk kan een zieke medewerker nog wel doen?

Mogelijkheden en onmogelijkheden
Wegens privacyregels mag een werkgever ook niet vragen naar de beperkingen van de werknemer. Dus niet de volgende vraag: Wat kan de werknemer nog wel en wat kan hij niet als gevolg van zijn ziekte of gebrek?

Mocht de werknemer dit zelf, uit eigen beweging, aan de werkgever mededelen, dan mag de werkgever dat níet opschrijven. De werkgever mag er wel naar luisteren. Ook mag hij met de werknemer wel in overleg treden over de taken en werkzaamheden die de werknemer kan doen. De werkafspraken die de werkgever naar aanleiding daarvan met de werknemer maakt, mag hij wel noteren.

Registreren

De eventuele werkafspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt mogen wel geregistreerd worden, máár slechts beperkt tot de taken en de werkzaamheden die de werknemer gaat verrichten. Verder mag een werkgever niets registreren van wat hij met de werknemer heeft besproken over het verzuim van de werknemer.

HR Advies bij zieke medewerker

Het advies is om een werknemer van wie het vermoeden bestaat dat wat langere tijd uit de running zal zijn, zo snel als mogelijk naar de bedrijfsarts toe te sturen. De bedrijfsarts mag nl. wel actief vragen welke functionele beperkingen en mogelijkheden de werknemer heeft (wat hij wel en niet kan doen).

Vervolgens kan er overlegd worden over de terugkeer naar het werk en de invulling van die werkzaamheden, uiteraard rekening houdend met de ziekte of de beperking van de werknemer. De re-integratie kan dan snel en voortvarend worden opgepakt.

Voor HR Advies in specifieke situaties kunt u bellen met Peoplez (030 208 1111 of mailen naar info@peoplez.nl) 

Lees hier meer over zieke medewerkers in het algemeen

En Verzuim kost meer dan u denkt

Vakantie: bij code Oranje wellicht géén salaris

Na een bijzondere periode met veel onzekerheden is het nu tijd voor zomervakantie.  Tijd om tot rust te komen, met het gezin door te brengen en weer volledig op te laden. De coronamaatregelen zijn in Nederland wat versoepeld en het gevoel van acute dreiging door corona is weggeëbd. Dat geldt echter niet voor veel andere landen. Maar let op: vakantie: bij code oranje wellicht geen salaris

Code geel

Code groen betekent dat er geen bijzondere veiligheidsrisico’s zijn. In gele gebieden gelden min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland. Ook de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes zijn vergelijkbaar. Het blijft dus goed opletten als je in een van deze landen op vakantie bent om te voorkomen dat je met het coronavirus besmet raakt. Het is verstandig om goed op de hoogte te blijven van de daar geldende regels.

Code Oranje

Voor heel veel landen geldt code Oranje (of zelfs Rood). Dat betekent: reis alleen naar die landen als dat echt noodzakelijk is. Verder betekent het dat als je toch naar een land gaat waar code oranje van toepassing is, dat je dan het recht op salaris kunt verliezen. Oók als het land tijdens het verblijf code oranje krijgt (terwijl het misschien code geel was toen men er heen ging). Kijk voor de status van de kleuren per land op nederlandwereldwijd.

Recht op salaris kwijt raken

Als de medewerker niet tijdig terug is van vakantie en daardoor niet kan werken of als de medewerker eerst een periode (meestal minimaal 2 weken) in quarantaine moet waardoor deze niet kan werken, dan kan de medewerker het recht op loondoorbetaling verliezen. Dit kan per situatie verschillen, informeer bij Peoplez over specifieke situaties.

Ziek door Corona en dan geen loon

Het kan ook nog erger worden, bijvoorbeeld als men in een land met code oranje Corona oploopt, in het ziekenhuis belandt en langere tijd niet kan werken. Dan kan een rechter bepalen dat de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte niet geldt en dus krijgt de medewerker dan geen salaris en geen ziekte-uitkering.

Let op: het kabinet heeft ook aangekondigd dat men Nederlanders niet zal repatriëren. Als de medewerker dus niet terug kan komen (en dus niet kan werken), dan is dat voor eigen risico van werknemer en niet voor risico van de werkgever.

Van Geel naar Oranje

Verandert tijdens de vakantie het reisadvies naar oranje, dan dient de medewerker zo snel als mogelijk naar huis te gaan.

Indien de medewerker geen gebruik maakt van de mogelijkheid om zo snel als mogelijk huiswaarts te keren, is de rest van de vakantie, inclusief eventuele gevolgen, voor eigen risico en kan de loondoorbetaling in gevaar komen.

Conclusie

Als je als medewerker dus willens en wetens naar een gebied reist waar code geel of oranje (of rood) geldt en je kunt daarna niet werken, dan kan het dus zijn dat je ook geen salaris krijgt.De werkgever kan gevrijwaard worden om salaris door te betalen.

Overigens kost verzuim meer dan u denkt. Lees hier meer over de kosten van verzuim.

Medewerkers waarschuwen (VOORBEELDBRIEF)

Als werkgever is het verstandig om medewerkers van tevoren te waarschuwen en op de hoogte te stellen van het feit dat de loondoorbetaling in het geding kan komen. Een voorbeeldbrief is bij Peoplez gratis aan te vragen: michel@peoplez.nl